Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 15. jūnijā

2012.19.06.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 15. jūnijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 1 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zelta monētas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā palielinājās par 2 mljrd. euro (līdz 226.9 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada 14. jūnijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 1.5 mljrd. ASV dolāru 2.4 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1.3 mljrd. euro (līdz 323.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 2.9 mljrd. euro (līdz 891.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 6.1 mljrd. euro (līdz 107.7 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 68.1 mljrd. euro (līdz 251.9 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 13. jūnijā, galvenajai refinansēšanas operācijai 119.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 131.7 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 212 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā. Trešdien, 2012. gada 13. jūnijā, arī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 11 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 18.9 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 1.9 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 741.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 788.2 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1 mljrd. euro (līdz 280.2 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās sakarā ar "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros iegādāto vērtspapīru dzēšanu, kas ar uzviju kompensēja nedēļas laikā veiktos pirkumus otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 15. jūnijā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 210.7 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 56.3 mljrd. euro un 13.2 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 63.8 mljrd. euro (līdz 150.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 432,701 −1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 246,521 1,994
2.1 SVF debitoru parādi 86,582 496
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 159,939 1,498
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 48,160 −909
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,612 996
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,612 996
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,206,289 21,229
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 131,747 12,378
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1,071,547 7,917
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 2,979 1,030
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 17 −95
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 191,721 2,174
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 603,316 −2,349
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 280,219 −1,023
7.2 Pārējie vērtspapīri 323,097 −1,326
8 Valdības parāds euro 30,587 4
9 Pārējie aktīvi 250,398 −5,516
Kopā aktīvi 3,027,305 17,621
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 891,508 2,895
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,105,241 16,914
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 150,901 63,831
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 741,191 −47,027
2.3 Termiņnoguldījumi 212,000 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1,149 110
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,947 34
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 119,105 −5,615
5.1 Saistības pret valdību 107,684 −6,092
5.2 Pārējās saistības 11,421 477
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 138,772 9,172
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,872 −1,134
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10,149 258
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10,149 258
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 54,716 0
10 Pārējās saistības 215,805 −4,903
11 Pārvērtēšanas konti 399,445 0
12 Kapitāls un rezerves 85,748 0
Kopā pasīvi 3,027,305 17,621
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem