SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 15. juni 2012

19. juni 2012

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 15. juni 2012, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 1 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 2 mia. euro til 226,9 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
14. juni 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 1,5 mia. USD 2,4 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1,3 mia. euro til 323,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 2,9 mia. euro til 891,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 6,1 mia. euro til 107,7 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 68,1 mia. euro til 251,9 mia. euro. Onsdag den 13. juni 2012 udløb en primær markedsoperation på 119,4 mia. euro, og en ny på 131,7 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 212 mia. euro, og der var modtaget nye indskud til samme værdi. Onsdag den 13. juni 2012 udløb desuden en langfristet markedsoperation på 11 mia. euro, og en ny på 18,9 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 3 mia. euro (mod 1,9 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 741,2 mia. euro (mod 788,2 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 1 mia. euro til 280,2 mia. euro. Faldet skyldtes indfrielsen af værdipapirer opkøbt under Securities Markets Programme, der mere end opvejede de opkøb i forbindelse med det andet program de opkøb af covered bonds, som blev afviklet i løbet af ugen. I ugen, der sluttede den 15. juni 2012, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 210,7 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 56,3 mia. euro og 13,2 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 63,8 mia. euro til 150,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 432.701 −1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 246.521 1.994
2.1 Tilgodehavender hos IMF 86.582 496
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 159.939 1.498
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 48.160 −909
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.612 996
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.612 996
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.206.289 21.229
5.1 Primære markedsoperationer 131.747 12.378
5.2 Langfristede markedsoperationer 1.071.547 7.917
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 2.979 1.030
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 17 −95
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 191.721 2.174
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 603.316 −2.349
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 280.219 −1.023
7.2 Andre værdipapirer 323.097 −1.326
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 30.587 4
9 Andre aktiver 250.398 −5.516
Aktiver i alt 3.027.305 17.621
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 891.508 2.895
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.105.241 16.914
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 150.901 63.831
2.2 Indlånsfacilitet 741.191 −47.027
2.3 Indskud med fast løbetid 212.000 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1.149 110
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.947 34
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 119.105 −5.615
5.1 Offentlig forvaltning og service 107.684 −6.092
5.2 Andre forpligtelser 11.421 477
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 138.772 9.172
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.872 −1.134
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.149 258
8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.149 258
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 54.716 0
10 Andre forpligtelser 215.805 −4.903
11 Revalueringskonti 399.445 0
12 Kapital og reserver 85.748 0
Passiver i alt 3.027.305 17.621
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt