Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 15. júnu 2012

19. júna 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 15. júna 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 1 mil. EUR v dôsledku predaja zlatých mincí, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) zvýšila o 2 mld. EUR na 226,9 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
14. júna 2012 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 1,5 mld. USD 2,4 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 1,3 mld. EUR na 323,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 2,9 mld. EUR na 891,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 6,1 mld. EUR na 107,7 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 68,1 mld. EUR na 251,9 mld. EUR. V stredu 13. júna 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 119,4 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 131,7 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj  termínované vklady vo výške 212 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške. V stredu 13. júna 2012 bola tiež splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 11 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 18,9 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 3 mld. EUR (v porovnaní s 1,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 741,2 mld. EUR (v porovnaní so 788,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) klesol o 1 mld. EUR na 280,2 mld. EUR v dôsledku splatenia cenných papierov nakúpených v rámci programu pre trhy s cennými papiermi, ktorých hodnota prevýšila hodnotu nákupov vyrovnaných počas týždňa v rámci druhého programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 15. júna 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 210,7 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 56,3 mld. EUR a 13,2 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 63,8 mld. EUR na 150,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 432 701 −1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 246 521 1 994
2.1 Pohľadávky voči MMF 86 582 496
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 159 939 1 498
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 48 160 −909
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 612 996
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 17 612 996
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 206 289 21 229
5.1 Hlavné refinančné operácie 131 747 12 378
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 071 547 7 917
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 2 979 1 030
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 17 −95
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 191 721 2 174
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 603 316 −2 349
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 280 219 −1 023
7.2 Ostatné cenné papiere 323 097 −1 326
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 30 587 4
9 Ostatné aktíva 250 398 −5 516
Úhrn aktív 3 027 305 17 621
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 891 508 2 895
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 105 241 16 914
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 150 901 63 831
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 741 191 −47 027
2.3 Termínované vklady 212 000 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 149 110
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 947 34
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 119 105 −5 615
5.1 Verejná správa 107 684 −6 092
5.2 Ostatné záväzky 11 421 477
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 138 772 9 172
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 872 −1 134
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 149 258
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 149 258
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 54 716 0
10 Ostatné pasíva 215 805 −4 903
11 Účty precenenia 399 445 0
12 Kapitál a rezervy 85 748 0
Úhrn pasív 3 027 305 17 621
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá