Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 15 juni 2012

19 juni 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 15 juni 2012 was de daling van EUR 1 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop van gouden munten door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 2 miljard naar EUR 226,9 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
14 juni 2012 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 1,5 miljard USD 2,4 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1,3 miljard naar EUR 323,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 2,9 miljard naar EUR 891,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 6,1 miljard naar EUR 107,7 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 68,1 miljard naar EUR 251,9 miljard. Op woensdag 13 juni 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 119,4 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 131,7 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 212 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s aangetrokken. Eveneens op woensdag 13 juni 2012 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 11 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 18,9 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 3 miljard (vergeleken met EUR 1,9 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 741,2 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 788,2 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 1 miljard naar EUR 280,2 miljard. Deze daling was het gevolg van de aflossing van waardepapieren die in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) waren aangekocht, welke aflossing de aankopen die in het kader van het tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties gedurende de week werden verrekend, ruimschoots compenseerde. In de week die eindigde op 15 juni 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve EUR 210,7 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 56,3 miljard en EUR 13,2 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 63,8 miljard naar EUR 150,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 432.701 −1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 246.521 1.994
2.1 Vorderingen op het IMF 86.582 496
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 159.939 1.498
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 48.160 −909
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.612 996
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.612 996
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.206.289 21.229
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 131.747 12.378
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.071.547 7.917
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 2.979 1.030
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 17 −95
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 191.721 2.174
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 603.316 −2.349
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 280.219 −1.023
7.2 Overige waardepapieren 323.097 −1.326
8 Overheidsschuld, luidende in euro 30.587 4
9 Overige activa 250.398 −5.516
Totaal activa 3.027.305 17.621
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 891.508 2.895
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.105.241 16.914
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 150.901 63.831
2.2 Depositofaciliteit 741.191 −47.027
2.3 Termijndeposito's 212.000 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.149 110
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.947 34
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 119.105 −5.615
5.1 Overheid 107.684 −6.092
5.2 Overige verplichtingen 11.421 477
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 138.772 9.172
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.872 −1.134
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.149 258
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.149 258
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 54.716 0
10 Overige passiva 215.805 −4.903
11 Herwaarderingsrekeningen 399.445 0
12 Kapitaal en reserves 85.748 0
Totaal passiva 3.027.305 17.621
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media