Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 15ης Ιουνίου 2012

19 Ιουνίου 2012

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 15 Ιουνίου 2012 η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 1 εκατ. ευρώ αντανακλά την πώληση χρυσών κερμάτων από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 2 δισεκ. ευρώ σε 226,9 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου, καθώς και λόγω πράξεων παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ (βλ. παρακάτω).

Πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ

Ημερομηνία αξίας Είδος πράξης Ποσό κατά τη λήξη Νέο ποσό
14 Ιουνίου 2012 Αντιστρεπτέα πράξη παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, διάρκειας 7 ημερών 1,5 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ 2,4 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ

Οι πράξεις παροχής ρευστότητας διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, μειώθηκαν κατά 1,3 δισεκ. ευρώ σε 323,1 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 2,9 δισεκ. ευρώ σε 891,5 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 6,1 δισεκ. ευρώ σε 107,7 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 68,1 δισεκ. ευρώ σε 251,9 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 119,4 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 131,7 δισεκ. ευρώ. Την ίδια ημέρα έληξαν καταθέσεις καθορισμένης διάρκειας ύψους 212 δισεκ. ευρώ και έγιναν αποδεκτές νέες καταθέσεις ίδιου ποσού. Επίσης, την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012 έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 11 δισεκ. ευρώ και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 18,9 δισεκ. ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 3 δισεκ. ευρώ (έναντι 1,9 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 741,2 δισεκ. ευρώ (έναντι 788,2 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα μειώθηκαν κατά 1 δισεκ. ευρώ σε 280,2 δισεκ. ευρώ. Η μείωση αυτή οφείλεται στην εξόφληση τίτλων που είχαν αποκτηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων, η οποία υπεραντιστάθμισε τον διακανονισμό αγορών που πραγματοποιήθηκαν εντός της εβδομάδας στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών. Έτσι, κατά την εβδομάδα που έληξε στις 15 Ιουνίου 2012 η αξία των συνολικών αγορών στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων ήταν 210,7 δισεκ. ευρώ, ενώ η συνολική αξία των χαρτοφυλακίων του πρώτου και του δεύτερου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών ήταν 56,3 δισεκ. ευρώ και 13,2 δισεκ. ευρώ αντίστοιχα. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται και στα τρία χαρτοφυλάκια ταξινομούνται ως διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη τους.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 63,8 δισεκ. ευρώ σε 150,9 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 432.701 −1
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 246.521 1.994
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 86.582 496
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 159.939 1.498
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 48.160 −909
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 17.612 996
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 17.612 996
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 1.206.289 21.229
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 131.747 12.378
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 1.071.547 7.917
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 2.979 1.030
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 17 −95
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 191.721 2.174
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 603.316 −2.349
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 280.219 −1.023
7.2 Λοιποί τίτλοι 323.097 −1.326
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 30.587 4
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 250.398 −5.516
Σύνολο ενεργητικού 3.027.305 17.621
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 891.508 2.895
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 1.105.241 16.914
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 150.901 63.831
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 741.191 −47.027
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 212.000 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 1.149 110
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 3.947 34
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 119.105 −5.615
5.1 Γενική κυβέρνηση 107.684 −6.092
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 11.421 477
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 138.772 9.172
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 2.872 −1.134
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 10.149 258
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 10.149 258
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 54.716 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 215.805 −4.903
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 399.445 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 85.748 0
Σύνολο παθητικού 3.027.305 17.621
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου