Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 8 юни 2012 г.

12 юни 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 1 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия I от активите) през седмицата, която приключва на 8 юни 2012 г., отразява извършената продажба на златни монети от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 1,8 млрд. евро до 225 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
7 юни 2012 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 0,5 млрд. щатски долара 1,5 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,1 млрд. евро до 324,4 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 3,7 млрд. евро до 888,6 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.I от пасивите) отбелязват намаление с 4,3 млрд. евро до 113,8 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 66 млрд. евро до 183,8 млрд. евро. На 6 юни 2012 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 51,2 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 119,4 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 212 млрд. евро и бяха набрани нови депозити в същия размер.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 1,9 млрд. евро (при 0,7 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 788,2 млрд. евро (при 785 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 0,4 млрд. евро до 281,2 млрд. евро. Това увеличение се дължи на покупки по втората програма за закупуване на обезпечени облигации, които компенсират изцяло изплащането на ценни книжа по първата програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 8 юни 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 212,1 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 56,3 млрд. евро и 12,8 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 6,9 млрд. евро до 87,1 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 432 702 −1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 244 526 929
2.1 Вземания от МВФ 86 085 4
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 158 441 925
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 49 069 −8
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 616 −974
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 616 −974
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 185 060 69 544
5.1 Основни операции по рефинансиране 119 370 68 193
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 1 063 629 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 949 1 239
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 112 111
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 189 547 −61 046
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 605 665 552
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 281 242 419
7.2 Други ценни книжа 324 423 133
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 30 583 0
9 Други активи 255 914 −1 906
Общо активи 3 009 684 7 091
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 888 613 3 738
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 088 326 −3 374
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 87 070 −6 948
2.2 Депозитно улеснение 788 218 3 245
2.3 Срочни депозити 212 000 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 039 328
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 3 913 514
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 124 720 −4 306
5.1 Сектор „Държавно управление“ 113 776 −4 316
5.2 Други задължения 10 944 10
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 129 600 13 181
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 006 −1 485
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 890 611
8.1 Депозити, салда и други задължения 9 890 611
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 54 716 0
10 Други задължения 220 707 −2 174
11 Сметки за преоценка 399 445 0
12 Капитал и резерви 85 747 385
Общо пасиви 3 009 684 7 091
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите