Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 8. junija 2012

12. junij 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 8. Junija 2012, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 1 milijon EUR, kar je posledica prodaje zlatih kovancev s strani ene od centralnih bank Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 1,8 milijarde EUR na 225 milijard EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
7. junij 2012 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 0,5 mrd USD 1,5 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,1 milijarde EUR na 324,4 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 3,7 milijarde EUR na 888,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 4,3 milijarde EUR na 113,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 66 milijard EUR na 183,8 milijarde EUR. V sredo, 6. junija 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 51,2 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 119,4 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 212 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge v istem znesku.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 1,9 milijarde EUR (v primerjavi z 0,7 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 788,2 milijarde EUR (v primerjavi s 785 milijardami EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 0,4 milijarde EUR na 281,2 milijarde EUR. Povečanje je rezultat poravnanih nakupov v okviru drugega programa nakupa kritih obveznic, kar je več kot odtehtalo zapadlost vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 8. junija 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 212,1 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupov kritih obveznic je znašala 56,3 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 12,8 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 6,9 milijarde EUR na 87,1 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 432.702 −1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 244.526 929
2.1 Terjatve do MDS 86.085 4
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 158.441 925
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 49.069 −8
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 16.616 −974
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.616 −974
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.185.060 69.544
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 119.370 68.193
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.063.629 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1.949 1.239
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 112 111
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 189.547 −61.046
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 605.665 552
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 281.242 419
7.2 Drugi vrednostni papirji 324.423 133
8 Dolg širše države v EUR 30.583 0
9 Druga sredstva 255.914 −1.906
Skupaj sredstva 3.009.684 7.091
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 888.613 3.738
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.088.326 −3.374
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 87.070 −6.948
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 788.218 3.245
2.3 Vezane vloge 212.000 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.039 328
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.913 514
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 124.720 −4.306
5.1 Širša država 113.776 −4.316
5.2 Druge obveznosti 10.944 10
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 129.600 13.181
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 4.006 −1.485
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 9.890 611
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 9.890 611
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 54.716 0
10 Druge obveznosti 220.707 −2.174
11 Računi prevrednotenja 399.445 0
12 Kapital in rezerve 85.747 385
Skupaj obveznosti 3.009.684 7.091
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije