Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 8. červnu 2012

12. června 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 8. června 2012 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 1 mil. EUR prodeji zlatých mincí, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 1,8 mld. EUR na 225 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
7. června 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 0,5 mld. USD 1,5 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,1 mld. EUR na 324,4 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 3,7 mld. EUR na 888,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 4,3 mld. EUR na 113,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 66 mld. EUR na 183,8 mld. EUR. Ve středu 6. června 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 51,2 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 119,4 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 212 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 1,9 mld. EUR (oproti 0,7 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 788,2 mld. EUR (oproti 785 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 0,4 mld. EUR na 281,2 mld. EUR. Tento nárůst byl výsledkem nákupů v rámci druhého programu nákupu krytých dluhopisů, které více než kompenzovaly splacení cenných papírů v rámci prvního programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 8. června 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 212,1 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 56,3 mld. EUR, resp. 12,8 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 6,9 mld. EUR na 87,1 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 432 702 −1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 244 526 929
2.1 Pohledávky za MMF 86 085 4
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 158 441 925
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 49 069 −8
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 616 −974
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 616 −974
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 185 060 69 544
5.1 Hlavní refinanční operace 119 370 68 193
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 063 629 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 949 1 239
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 112 111
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 189 547 −61 046
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 605 665 552
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 281 242 419
7.2 Ostatní cenné papíry 324 423 133
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 30 583 0
9 Ostatní aktiva 255 914 −1 906
Aktiva celkem 3 009 684 7 091
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 888 613 3 738
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 088 326 −3 374
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 87 070 −6 948
2.2 Vkladová facilita 788 218 3 245
2.3 Termínované vklady 212 000 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 039 328
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 913 514
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 124 720 −4 306
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 113 776 −4 316
5.2 Ostatní závazky 10 944 10
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 129 600 13 181
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 006 −1 485
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 890 611
8.1 Vklady a ostatní závazky 9 890 611
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 54 716 0
10 Ostatní pasiva 220 707 −2 174
11 Účty přecenění 399 445 0
12 Kapitál a rezervní fondy 85 747 385
Pasiva celkem 3 009 684 7 091
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média