Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 8 juni 2012

12 juni 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 8 juni 2012 motsvarade minskningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljningen av guldmynt av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 1,8 miljarder EUR till 225 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
7 juni 2012 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 0,5 miljarder USD 1,5 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 324,4 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 3,7 miljarder EUR till 888,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 4,3 miljarder EUR till 113,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 66 miljarder EUR till 183,8 miljarder EUR. Onsdagen den 6 juni 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 51,2 miljarder EUR och ersattes med en ny på 119,4 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 212 miljarder EUR och ny inlåning erhölls på samma belopp.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 1,9 miljarder EUR (jämfört med 0,7 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 788,2 miljarder EUR (jämfört med 785 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,4 miljarder EUR till 281,2 miljarder EUR. Denna ökning berodde på avvecklade köp inom det andra programmet för köp av säkerställda obligationer, som mer än uppvägde inlösen av värdepapper som förvärvats inom det första programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 8 juni 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 212,1 miljarder EUR medan värdet på ackumulerade köp i portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 56,3 miljarder EUR respektive 12,8 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 6,9 miljarder EUR till 87,1 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 432.702 −1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 244.526 929
2.1 Fordringar på IMF 86.085 4
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 158.441 925
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 49.069 −8
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.616 −974
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.616 −974
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 1.185.060 69.544
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 119.370 68.193
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.063.629 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1.949 1.239
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 112 111
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 189.547 −61.046
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 605.665 552
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 281.242 419
7.2 Andra värdepapper 324.423 133
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 30.583 0
9 Övriga tillgångar 255.914 −1.906
Summa tillgångar 3.009.684 7.091
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 888.613 3.738
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.088.326 −3.374
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 87.070 −6.948
2.2 Inlåningsfacilitet 788.218 3.245
2.3 Inlåning med fast löptid 212.000 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.039 328
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.913 514
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 124.720 −4.306
5.1 Offentliga sektorn 113.776 −4.316
5.2 Övriga skulder 10.944 10
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 129.600 13.181
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.006 −1.485
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.890 611
8.1 Inlåning och övriga skulder 9.890 611
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 54.716 0
10 Övriga skulder 220.707 −2.174
11 Värderegleringskonton 399.445 0
12 Eget kapital 85.747 385
Summa skulder 3.009.684 7.091
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media