Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 8. jūnijā

2012.12.06.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 8. jūnijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 1 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zelta monētas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā palielinājās par 1.8 mljrd. euro (līdz 225 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada 7. jūnijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 0.5 mljrd. ASV dolāru 1.5 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.1 mljrd. euro (līdz 324.4 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 3.7 mljrd. euro (līdz 888.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 4.3 mljrd. euro (līdz 113.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 66 mljrd. euro (līdz 183.8 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 6. jūnijā, galvenajai refinansēšanas operācijai 51.2 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 119.4 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 212 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā. Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.7 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 788.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 785 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.4 mljrd. euro (līdz 281.2 mljrd. euro). Šis pieaugums skaidrojams ar otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros veiktajiem pirkumiem, kas ar uzviju kompensēja pirmās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros dzēstos vērtspapīrus. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 8. jūnijā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 212.1 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 56.3 mljrd. euro un 12.8 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 6.9 mljrd. euro (līdz 87.1 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 432,702 −1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 244,526 929
2.1 SVF debitoru parādi 86,085 4
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 158,441 925
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 49,069 −8
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,616 −974
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16,616 −974
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,185,060 69,544
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 119,370 68,193
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1,063,629 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1,949 1,239
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 112 111
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 189,547 −61,046
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 605,665 552
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 281,242 419
7.2 Pārējie vērtspapīri 324,423 133
8 Valdības parāds euro 30,583 0
9 Pārējie aktīvi 255,914 −1,906
Kopā aktīvi 3,009,684 7,091
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 888,613 3,738
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,088,326 −3,374
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 87,070 −6,948
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 788,218 3,245
2.3 Termiņnoguldījumi 212,000 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1,039 328
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,913 514
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 124,720 −4,306
5.1 Saistības pret valdību 113,776 −4,316
5.2 Pārējās saistības 10,944 10
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 129,600 13,181
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4,006 −1,485
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,890 611
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9,890 611
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 54,716 0
10 Pārējās saistības 220,707 −2,174
11 Pārvērtēšanas konti 399,445 0
12 Kapitāls un rezerves 85,747 385
Kopā pasīvi 3,009,684 7,091
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem