Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 8. júnu 2012

12. júna 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 8. júna 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 1 mil. EUR v dôsledku predaja zlatých mincí, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) zvýšila o 1,8 mld. EUR na 225 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
7. júna 2012 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 0,5 mld. USD 1,5 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,1 mld. EUR na 324,4 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 3,7 mld. EUR na 888,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 4,3 mld. EUR na 113,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 66 mld. EUR na 183,8 mld. EUR. V stredu 6. júna 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 51,2 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 119,4 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj  termínované vklady vo výške 212 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 1,9 mld. EUR (v porovnaní s 0,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 788,2 mld. EUR (v porovnaní so 785 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) vzrástol o 0,4 mld. EUR na 281,2 mld. EUR v dôsledku nákupu cenných papierov v rámci druhého programu nákupu krytých dlhopisov, ktorých hodnota prevýšila hodnotu cenných papierov splatených v rámci prvého programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 8. júna 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 212,1 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 56,3 mld. EUR a 12,8 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 6,9 mld. EUR na 87,1 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 432 702 −1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 244 526 929
2.1 Pohľadávky voči MMF 86 085 4
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 158 441 925
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 49 069 −8
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 616 −974
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 16 616 −974
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 185 060 69 544
5.1 Hlavné refinančné operácie 119 370 68 193
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 063 629 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 949 1 239
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 112 111
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 189 547 −61 046
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 605 665 552
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 281 242 419
7.2 Ostatné cenné papiere 324 423 133
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 30 583 0
9 Ostatné aktíva 255 914 −1 906
Úhrn aktív 3 009 684 7 091
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 888 613 3 738
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 088 326 −3 374
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 87 070 −6 948
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 788 218 3 245
2.3 Termínované vklady 212 000 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 039 328
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 913 514
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 124 720 −4 306
5.1 Verejná správa 113 776 −4 316
5.2 Ostatné záväzky 10 944 10
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 129 600 13 181
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 006 −1 485
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 890 611
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 890 611
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 54 716 0
10 Ostatné pasíva 220 707 −2 174
11 Účty precenenia 399 445 0
12 Kapitál a rezervy 85 747 385
Úhrn pasív 3 009 684 7 091
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá