Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 8 czerwca 2012 r.

12 czerwca 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 8 czerwca 2012 r. spadek stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 1 mln EUR wynikał ze sprzedaży złotych monet przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 1,8 mld EUR do poziomu 225 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w USD (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
7 czerwca 2012 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 0,5 mld USD 1,5 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,1 mld EUR do poziomu 324,4 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 3,7 mld EUR do poziomu 888,6 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 4,3 mld EUR do poziomu 113,8 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 66 mld EUR do poziomu 183,8 mld EUR. W środę 6 czerwca 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 51,2 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 119,4 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 212 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 1,9 mld EUR (wobec 0,7 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 788,2 mld EUR (wobec 785 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,4 mld EUR do poziomu 281,2 mld EUR. Wzrost ten wynikał z zakupów w ramach drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych, które z nadwyżką skompensowały wykup papierów wartościowych nabytych w ramach pierwszego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 8 czerwca 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 212,1 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 56,3 mld EUR i 12,8 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 6,9 mld EUR do poziomu 87,1 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 432.702 −1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 244.526 929
2.1 Należności od MFW 86.085 4
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 158.441 925
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 49.069 −8
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.616 −974
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 16.616 −974
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.185.060 69.544
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 119.370 68.193
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.063.629 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 1.949 1.239
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 112 111
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 189.547 −61.046
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 605.665 552
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 281.242 419
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 324.423 133
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 30.583 0
9 Pozostałe aktywa 255.914 −1.906
Aktywa razem 3.009.684 7.091
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 888.613 3.738
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.088.326 −3.374
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 87.070 −6.948
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 788.218 3.245
2.3 Depozyty terminowe 212.000 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.039 328
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.913 514
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 124.720 −4.306
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 113.776 −4.316
5.2 Pozostałe zobowiązania 10.944 10
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 129.600 13.181
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.006 −1.485
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 9.890 611
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 9.890 611
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 54.716 0
10 Pozostałe pasywa 220.707 −2.174
11 Różnice z wyceny 399.445 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 85.747 385
Pasywa razem 3.009.684 7.091
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami