Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 8 juni 2012

12 juni 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 8 juni 2012 was de daling van EUR 1 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop van gouden munten door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 1,8 miljard naar EUR 225 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
7 juni 2012 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 0,5 miljard USD 1,5 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,1 miljard naar EUR 324,4 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 3,7 miljard naar EUR 888,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 4,3 miljard naar EUR 113,8 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 66 miljard naar EUR 183,8 miljard. Op woensdag 6 juni 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 51,2 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 119,4 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 212 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 1,9 miljard (vergeleken met EUR 0,7 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 788,2 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 785 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 0,4 miljard naar EUR 281,2 miljard. Deze stijging was het gevolg van aankopen in het kader van het tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties, die de aflossing van waardepapieren die in het kader van het eerste aankoopprogramma van gedekte obligaties waren gekocht, ruimschoots compenseerden. In de week die eindigde op 8 juni 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve EUR 212,1 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 56,3 miljard en EUR 12,8 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 6,9 miljard naar EUR 87,1 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 432.702 −1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 244.526 929
2.1 Vorderingen op het IMF 86.085 4
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 158.441 925
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 49.069 −8
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.616 −974
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.616 −974
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.185.060 69.544
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 119.370 68.193
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.063.629 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1.949 1.239
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 112 111
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 189.547 −61.046
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 605.665 552
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 281.242 419
7.2 Overige waardepapieren 324.423 133
8 Overheidsschuld, luidende in euro 30.583 0
9 Overige activa 255.914 −1.906
Totaal activa 3.009.684 7.091
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 888.613 3.738
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.088.326 −3.374
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 87.070 −6.948
2.2 Depositofaciliteit 788.218 3.245
2.3 Termijndeposito's 212.000 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.039 328
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.913 514
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 124.720 −4.306
5.1 Overheid 113.776 −4.316
5.2 Overige verplichtingen 10.944 10
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 129.600 13.181
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.006 −1.485
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.890 611
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.890 611
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 54.716 0
10 Overige passiva 220.707 −2.174
11 Herwaarderingsrekeningen 399.445 0
12 Kapitaal en reserves 85.747 385
Totaal passiva 3.009.684 7.091
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media