Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 23 март 2012 г.

27 март 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 23 март 2012 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 0,2 млрд. евро до 250,5 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
22 март 2012 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 2,3 млрд. щатски долара 1,8 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,1 млрд. евро до 346,9 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 2,0 млрд. евро до 867 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават със 17,6 млрд. евро до 156,5 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 20,3 млрд. евро до 152,3 млрд. евро. На 21 март 2012 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 42,2 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 59,5 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 218 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в същия размер.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,8 млрд. евро (при 11,8 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 785,4 млрд. евро (при 758,8 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 4,1 млрд. евро до 279,3 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа по програмата за пазарите на ценни книжа и първата програма за закупуване на обезпечени облигации, които компенсират изцяло заплатените през седмицата покупки по втората програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 23 март 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 213,5 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 56,9 млрд. евро и 8,9 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 42,9 млрд. евро до 89,3 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 423 450 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 247 482 921
2.1 Вземания от МВФ 87 066 225
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 160 416 697
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 70 758 −596
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 645 627
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 645 627
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 155 888 6 403
5.1 Основни операции по рефинансиране 59 543 17 365
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 1 095 505 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 834 −10 950
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 6 −11
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 57 708 2 438
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 626 257 −4 189
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 279 344 −4 056
7.2 Други ценни книжа 346 913 −134
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 31 176 0
9 Други активи 351 486 −9 050
Общо активи 2 982 849 −3 445
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 867 063 −2 043
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 092 866 −16 210
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 89 273 −42 900
2.2 Депозитно улеснение 785 393 26 639
2.3 Срочни депозити 218 000 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 201 51
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 1 645 116
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 167 925 14 969
5.1 Сектор „Държавно управление“ 156 522 17 589
5.2 Други задължения 11 403 −2 620
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 90 704 −2 704
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 099 −802
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 696 1 320
8.1 Депозити, салда и други задължения 8 696 1 320
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 55 942 0
10 Други задължения 217 875 1 904
11 Сметки за преоценка 394 029 0
12 Капитал и резерви 83 004 4
Общо пасиви 2 982 849 −3 445
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите