Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 23. marca 2012

27. marec 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 23. marca 2012, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 0,2 milijarde EUR na 250,5 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
22. marec 2012 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 2,3 mrd USD 1,8 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,1 milijarde EUR na 346,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 2,0 milijarde EUR na 867 milijard EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 17,6 milijarde EUR na 156,5 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 20,3 milijarde EUR na 152,3 milijarde EUR. V sredo, 21. marca 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 42,2 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 59,5 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 218 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge v enakem znesku z zapadlostjo en teden.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,8 milijarde EUR (v primerjavi z 11,8 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 785,4 milijard EUR (v primerjavi z 758,8 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 4,1 milijarde EUR na 279,3 milijarde EUR. Do tega zmanjšanja je prišlo zaradi zapadlosti vrednostnih papirjev v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev ter prvega programa nakupa kritih obveznic, ki sta več kot odtehtala nakupe, poravnane tekom tedna v okviru drugega programa nakupov kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 23. marca 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 213,5 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupov kritih obveznic je znašala 56,9 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 8,9 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 42,9 milijarde EUR na 89,3 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 423.450 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 247.482 921
2.1 Terjatve do MDS 87.066 225
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 160.416 697
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 70.758 −596
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.645 627
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.645 627
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.155.888 6.403
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 59.543 17.365
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.095.505 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 834 −10.950
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 6 −11
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 57.708 2.438
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 626.257 −4.189
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 279.344 −4.056
7.2 Drugi vrednostni papirji 346.913 −134
8 Dolg širše države v EUR 31.176 0
9 Druga sredstva 351.486 −9.050
Skupaj sredstva 2.982.849 −3.445
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 867.063 −2.043
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.092.866 −16.210
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 89.273 −42.900
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 785.393 26.639
2.3 Vezane vloge 218.000 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 201 51
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 1.645 116
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 167.925 14.969
5.1 Širša država 156.522 17.589
5.2 Druge obveznosti 11.403 −2.620
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 90.704 −2.704
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.099 −802
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 8.696 1.320
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 8.696 1.320
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 55.942 0
10 Druge obveznosti 217.875 1.904
11 Računi prevrednotenja 394.029 0
12 Kapital in rezerve 83.004 4
Skupaj obveznosti 2.982.849 −3.445
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije