Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 23 marca 2012 r.

27 marca 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 23 marca 2012 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,2 mld EUR do poziomu 250,5 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje płynnościowe w USD
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
22 marca 2012 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 2,3 mld USD 1,8 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,1 mld EUR do poziomu 346,9 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 2,0 mld EUR do poziomu 867 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 17,6 mld EUR do poziomu 156,5 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 20,3 mld EUR do poziomu 152,3 mld EUR. W środę 21 marca 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 42,2 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 59,5 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 218 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,8 mld EUR (wobec 11,8 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 785,4 mld EUR (wobec 758,8 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 4,1 mld EUR do poziomu 279,3 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych i pierwszego programu skupu obligacji zabezpieczonych, który z nadwyżką skompensował rozliczone w tym tygodniu zakupy w ramach drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 23 marca 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 213,5 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 56,9 mld i 8,9 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 42,9 mld EUR do poziomu 89,3 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 423.450 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 247.482 921
2.1 Należności od MFW 87.066 225
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 160.416 697
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 70.758 −596
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.645 627
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.645 627
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.155.888 6.403
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 59.543 17.365
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.095.505 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 834 −10.950
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 6 −11
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 57.708 2.438
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 626.257 −4.189
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 279.344 −4.056
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 346.913 −134
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 31.176 0
9 Pozostałe aktywa 351.486 −9.050
Aktywa razem 2.982.849 −3.445
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 867.063 −2.043
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.092.866 −16.210
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 89.273 −42.900
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 785.393 26.639
2.3 Depozyty terminowe 218.000 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 201 51
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 1.645 116
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 167.925 14.969
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 156.522 17.589
5.2 Pozostałe zobowiązania 11.403 −2.620
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 90.704 −2.704
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.099 −802
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 8.696 1.320
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 8.696 1.320
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 55.942 0
10 Pozostałe pasywa 217.875 1.904
11 Różnice z wyceny 394.029 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 83.004 4
Pasywa razem 2.982.849 −3.445
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami