SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 23. marts 2012

27. marts 2012

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 23. marts 2012, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,2 mia. euro til 250,5 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
22. marts 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 2,3 mia. USD 1,8 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,1 mia. euro til 346,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 2,0 mia. euro til 867 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 17,6 mia. euro til 156,5 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 20,3 mia. euro til 152,3 mia. euro. Onsdag den 21. marts 2012 udløb en primær markedsoperation på 42,2 mia. euro, og en ny på 59,5 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 218 mia. euro, og der var modtaget nye indskud til samme værdi med en løbetid på en uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,8 mia. euro (mod 11,8 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 785,4 mia. euro (mod 758,8 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 4,1 mia. euro til 279,3 mia. euro. Dette fald skyldtes indfrielsen af værdipapirer under Securities Markets Programme og det første program til opkøb af covered bonds, som mere end opvejede afviklede opkøb i løbet af ugen under det andet program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 23. marts 2012, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 213,5 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 56,9 mia. euro og 8,9 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 42,9 mia. euro til 89,3 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 423.450 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 247.482 921
2.1 Tilgodehavender hos IMF 87.066 225
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 160.416 697
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 70.758 −596
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.645 627
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.645 627
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.155.888 6.403
5.1 Primære markedsoperationer 59.543 17.365
5.2 Langfristede markedsoperationer 1.095.505 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 834 −10.950
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 6 −11
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 57.708 2.438
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 626.257 −4.189
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 279.344 −4.056
7.2 Andre værdipapirer 346.913 −134
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 31.176 0
9 Andre aktiver 351.486 −9.050
Aktiver i alt 2.982.849 −3.445
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 867.063 −2.043
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.092.866 −16.210
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 89.273 −42.900
2.2 Indlånsfacilitet 785.393 26.639
2.3 Indskud med fast løbetid 218.000 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 201 51
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 1.645 116
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 167.925 14.969
5.1 Offentlig forvaltning og service 156.522 17.589
5.2 Andre forpligtelser 11.403 −2.620
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 90.704 −2.704
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.099 −802
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 8.696 1.320
8.1 Indlån og andre forpligtelser 8.696 1.320
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 55.942 0
10 Andre forpligtelser 217.875 1.904
11 Revalueringskonti 394.029 0
12 Kapital og reserver 83.004 4
Passiver i alt 2.982.849 −3.445
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt