Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 23. martā

2012.27.03.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 23. martā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 250.5 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada 22. marts Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 2.3 mljrd. ASV dolāru 1.8 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 346.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.0 mljrd. euro (līdz 867 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 17.6 mljrd. euro (līdz 156.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 20.3 mljrd. euro (līdz 152.3 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 21. martā, galvenajai refinansēšanas operācijai 42.2 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 59.5 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 218 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 11.8 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 785.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 758.8 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 4.1 mljrd. euro (līdz 279.3 mljrd. euro). Šis samazinājums skaidrojams ar "Vērtspapīru tirgu programmas" un pirmās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros dzēstajiem vērtspapīriem, kas ar uzviju kompensēja nedēļas laikā otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" veiktos pirkumus. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 23. martā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 213.5 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 56.9 mljrd. euro un 8.9 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 42.9 mljrd. euro (līdz 89.3 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 423,450 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 247,482 921
2.1 SVF debitoru parādi 87,066 225
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 160,416 697
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 70,758 −596
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,645 627
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18,645 627
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,155,888 6,403
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 59,543 17,365
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1,095,505 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 834 −10,950
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 6 −11
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 57,708 2,438
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 626,257 −4,189
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 279,344 −4,056
7.2 Pārējie vērtspapīri 346,913 −134
8 Valdības parāds euro 31,176 0
9 Pārējie aktīvi 351,486 −9,050
Kopā aktīvi 2,982,849 −3,445
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 867,063 −2,043
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,092,866 −16,210
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 89,273 −42,900
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 785,393 26,639
2.3 Termiņnoguldījumi 218,000 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 201 51
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 1,645 116
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 167,925 14,969
5.1 Saistības pret valdību 156,522 17,589
5.2 Pārējās saistības 11,403 −2,620
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 90,704 −2,704
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3,099 −802
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,696 1,320
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8,696 1,320
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 55,942 0
10 Pārējās saistības 217,875 1,904
11 Pārvērtēšanas konti 394,029 0
12 Kapitāls un rezerves 83,004 4
Kopā pasīvi 2,982,849 −3,445
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem