Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 23 maart 2012

27 maart 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 23 maart 2012 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,2 miljard naar EUR 250,5 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
22 maart 2012 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 2,3 miljard USD 1,8 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,1 miljard naar EUR 346,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 2,0 miljard naar EUR 867 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 17,6 miljard naar EUR 156,5 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 20,3 miljard naar EUR 152,3 miljard. Op woensdag 21 maart 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 42,2 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 59,5 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 218 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s met een looptijd van één week aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,8 miljard (vergeleken met EUR 11,8 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 785,4 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 758,8 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 4,1 miljard naar EUR 279,3 miljard. Deze daling was het gevolg van de aflossing van waardepapieren in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) en het eerste aankoopprogramma van gedekte obligaties, die de aankopen die gedurende de week verrekend waren in het kader van het tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties ruimschoots compenseerde. In de week die eindigde op 23 maart 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve in totaal EUR 213,5 miljard en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 56,9 miljard en EUR 8,9 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 42,9 miljard naar EUR 89,3 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 423.450 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 247.482 921
2.1 Vorderingen op het IMF 87.066 225
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 160.416 697
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 70.758 −596
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.645 627
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.645 627
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.155.888 6.403
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 59.543 17.365
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.095.505 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 834 −10.950
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 6 −11
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 57.708 2.438
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 626.257 −4.189
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 279.344 −4.056
7.2 Overige waardepapieren 346.913 −134
8 Overheidsschuld, luidende in euro 31.176 0
9 Overige activa 351.486 −9.050
Totaal activa 2.982.849 −3.445
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 867.063 −2.043
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.092.866 −16.210
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 89.273 −42.900
2.2 Depositofaciliteit 785.393 26.639
2.3 Termijndeposito's 218.000 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 201 51
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 1.645 116
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 167.925 14.969
5.1 Overheid 156.522 17.589
5.2 Overige verplichtingen 11.403 −2.620
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 90.704 −2.704
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.099 −802
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.696 1.320
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.696 1.320
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 55.942 0
10 Overige passiva 217.875 1.904
11 Herwaarderingsrekeningen 394.029 0
12 Kapitaal en reserves 83.004 4
Totaal passiva 2.982.849 −3.445
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media