Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 23. březnu 2012

27. března 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 23. března 2012 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 0,2 mld. EUR na 250,5 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
22. března 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 2,3 mld. USD 1,8 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,1 mld. EUR na 346,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) klesla o 2,0 mld. EUR na 867 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 17,6 mld. EUR na 156,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížil o 20,3 mld. EUR na 152,3 mld. EUR. Ve středu 21. března 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 42,2 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 59,5 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 218 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,8 mld. EUR (oproti 11,8 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 785,4 mld. EUR (oproti 758,8 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) klesl o 4,1 mld. EUR na 279,3 mld. EUR. Příčinou tohoto poklesu bylo splacení cenných papírů v rámci programu pro trhy s cennými papíry a prvního programu nákupu krytých dluhopisů, které více než kompenzovalo nákupy vypořádané během sledovaného týdne v rámci druhého programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 23. března 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 213,5 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 56,9 mld. EUR, resp. 8,9 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 42,9 mld. EUR na 89,3 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 423 450 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 247 482 921
2.1 Pohledávky za MMF 87 066 225
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 160 416 697
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 70 758 −596
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 645 627
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 645 627
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 155 888 6 403
5.1 Hlavní refinanční operace 59 543 17 365
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 095 505 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 834 −10 950
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 6 −11
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 57 708 2 438
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 626 257 −4 189
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 279 344 −4 056
7.2 Ostatní cenné papíry 346 913 −134
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 31 176 0
9 Ostatní aktiva 351 486 −9 050
Aktiva celkem 2 982 849 −3 445
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 867 063 −2 043
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 092 866 −16 210
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 89 273 −42 900
2.2 Vkladová facilita 785 393 26 639
2.3 Termínované vklady 218 000 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 201 51
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 1 645 116
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 167 925 14 969
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 156 522 17 589
5.2 Ostatní závazky 11 403 −2 620
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 90 704 −2 704
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 099 −802
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8 696 1 320
8.1 Vklady a ostatní závazky 8 696 1 320
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 55 942 0
10 Ostatní pasiva 217 875 1 904
11 Účty přecenění 394 029 0
12 Kapitál a rezervní fondy 83 004 4
Pasiva celkem 2 982 849 −3 445
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média