Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 23 mars 2012

27 mars 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 23 mars 2012 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 250,5 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
22 mars 2012 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 2,3 miljarder USD 1,8 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 346,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 2,0 miljarder EUR till 867 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 17,6 miljarder EUR till 156,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 20,3 miljarder EUR till 152,3 miljarder EUR. Onsdagen den 21 mars 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 42,2 miljarder EUR och ersattes med en ny på 59,5 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 218 miljarder EUR och ny inlåning erhölls på samma belopp och med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,8 miljarder EUR (jämfört med 11,8 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 785,4 miljarder EUR (jämfört med 758,8 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 4,1 miljard EUR till 279,3 miljarder EUR. Denna minskning berodde på avvecklade köp inom värdepappersprogrammet och det första programmet för köp av säkerställda obligationer, vilket mer än uppvägde inlösen av värdepapper inom det andra programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 23 mars 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 213,5 miljarder EUR medan värdet på ackumulerade köp i portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 56,9 miljarder EUR respektive 8,9 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 42,9 miljarder EUR till 89,3 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 423.450 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 247.482 921
2.1 Fordringar på IMF 87.066 225
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 160.416 697
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 70.758 −596
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.645 627
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.645 627
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 1.155.888 6.403
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 59.543 17.365
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.095.505 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 834 −10.950
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 6 −11
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 57.708 2.438
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 626.257 −4.189
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 279.344 −4.056
7.2 Andra värdepapper 346.913 −134
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 31.176 0
9 Övriga tillgångar 351.486 −9.050
Summa tillgångar 2.982.849 −3.445
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 867.063 −2.043
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.092.866 −16.210
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 89.273 −42.900
2.2 Inlåningsfacilitet 785.393 26.639
2.3 Inlåning med fast löptid 218.000 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 201 51
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 1.645 116
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 167.925 14.969
5.1 Offentliga sektorn 156.522 17.589
5.2 Övriga skulder 11.403 −2.620
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 90.704 −2.704
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.099 −802
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.696 1.320
8.1 Inlåning och övriga skulder 8.696 1.320
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 55.942 0
10 Övriga skulder 217.875 1.904
11 Värderegleringskonton 394.029 0
12 Eget kapital 83.004 4
Summa skulder 2.982.849 −3.445
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media