Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 23. marcu 2012

27. marca 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 23. marca 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) znížila o 0,2 mld. EUR na 250,5 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
22. marca 2012 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 2,3 mld. USD 1,8 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,1 mld. EUR na 346,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 2,0 mld. EUR na 867,0 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 17,6 mld. EUR na 156,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 20,3 mld. EUR na 152,3 mld. EUR. V stredu 21. marca 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 42,2 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 59,5 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj  termínované vklady vo výške 218 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,8 mld. EUR (v porovnaní s 11,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 785,4 mld. EUR (v porovnaní so 758,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa znížil o 4,1 mld. EUR na 279,3 mld. EUR v dôsledku splatenia cenných papierov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi a prvého programu nákupu krytých dlhopisov, ktorých hodnota prevýšila hodnotu nákupov vyrovnaných počas sledovaného týždňa v rámci druhého programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 23. marca 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 213,5 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 56,9 mld. EUR a 8,9 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 42,9 mld. EUR na 89,3 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 423 450 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 247 482 921
2.1 Pohľadávky voči MMF 87 066 225
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 160 416 697
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 70 758 −596
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 645 627
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 18 645 627
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 155 888 6 403
5.1 Hlavné refinančné operácie 59 543 17 365
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 095 505 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 834 −10 950
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 6 −11
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 57 708 2 438
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 626 257 −4 189
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 279 344 −4 056
7.2 Ostatné cenné papiere 346 913 −134
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 31 176 0
9 Ostatné aktíva 351 486 −9 050
Úhrn aktív 2 982 849 −3 445
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 867 063 −2 043
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 092 866 −16 210
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 89 273 −42 900
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 785 393 26 639
2.3 Termínované vklady 218 000 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 201 51
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 1 645 116
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 167 925 14 969
5.1 Verejná správa 156 522 17 589
5.2 Ostatné záväzky 11 403 −2 620
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 90 704 −2 704
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 099 −802
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 696 1 320
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 696 1 320
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 55 942 0
10 Ostatné pasíva 217 875 1 904
11 Účty precenenia 394 029 0
12 Kapitál a rezervy 83 004 4
Úhrn pasív 2 982 849 −3 445
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá