Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 16 март 2012 г.

20 март 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 16 март 2012 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 1,0 млрд. евро до 250,7 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
15 март 2012 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 1,6 млрд. щатски долара 2,3 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 1,1 млрд. евро до 347,0 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 1,5 млрд. евро до 869,1 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 4,6 млрд. евро до 138,9 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 89,1 млрд. евро до 172,6 млрд. евро. На 14 март 2012 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 17,5 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 42,2 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 14,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 9,8 млрд. евро. Също в сряда, 14 март 2012 г., настъпи падежът на срочни депозити в размер на 219,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 218 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 11,8 млрд. евро (при 0,6 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 758,8 млрд. евро (при 798,0 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 0,4 млрд. евро до 283,4 млрд. евро. Това увеличение се дължи на заплатените през седмицата покупки по втората програма за закупуване на обезпечени облигации, които компенсират изцяло изплащането на ценни книжа по първата програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 16 март 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 217,8 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 57,0 млрд. евро и 8,7 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 34,2 млрд. евро до 132,2 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 423 449 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 246 561 −418
2.1 Вземания от МВФ 86 841 −20
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 159 719 −397
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 71 354 987
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 018 −2 345
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 018 −2 345
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 149 485 31 212
5.1 Основни операции по рефинансиране 42 178 24 638
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 1 095 505 −4 571
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 11 784 11 151
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 17 −6
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 55 269 −2 611
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 630 446 −676
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 283 399 389
7.2 Други ценни книжа 347 047 −1 065
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 31 176 0
9 Други активи 360 536 −45 638
Общо активи 2 986 294 −19 488
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 869 106 −1 500
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 109 076 −23 626
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 132 173 34 229
2.2 Депозитно улеснение 758 754 −39 200
2.3 Срочни депозити 218 000 −1 500
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 150 −17 155
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 1 529 −5 826
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 152 956 7 002
5.1 Сектор „Държавно управление“ 138 933 4 632
5.2 Други задължения 14 024 2 370
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 93 408 1 114
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 901 −10
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 376 −423
8.1 Депозити, салда и други задължения 7 376 −423
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 55 942 0
10 Други задължения 215 971 3 780
11 Сметки за преоценка 394 029 0
12 Капитал и резерви 83 000 0
Общо пасиви 2 986 294 −19 488
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите