Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 16 maart 2012

20 maart 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 16 maart 2012 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 1,0 miljard naar EUR 250,7 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
15 maart 2012 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 1,6 miljard USD 2,3 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1,1 miljard naar EUR 347,0 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,5 miljard naar EUR 869,1 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 4,6 miljard naar EUR 138,9 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 89,1 miljard naar EUR 172,6 miljard. Op woensdag 14 maart 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 17,5 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 42,2 miljard verrekend. Op dezelfde dag verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 14,3 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 9,8 miljard verrekend. Eveneens op woensdag 14 maart 2012 vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 219,5 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 218 miljard, met een looptijd van één week, aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 11,8 miljard (vergeleken met EUR 0,6 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 758,8 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 798,0 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 0,4 miljard naar EUR 283,4 miljard. Deze stijging was het gevolg van de gedurende de week verrekende aankopen in het kader van het tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties, die de aflossing van waardepapieren in het kader van het eerste aankoopprogramma van gedekte obligaties ruimschoots compenseerden. In de week die eindigde op 16 maart 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve in totaal EUR 217,8 miljard en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 57,0 miljard en EUR 8,7 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 34,2 miljard naar EUR 132,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 423.449 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 246.561 −418
2.1 Vorderingen op het IMF 86.841 −20
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 159.719 −397
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 71.354 987
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.018 −2.345
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.018 −2.345
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.149.485 31.212
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 42.178 24.638
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.095.505 −4.571
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 11.784 11.151
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 17 −6
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 55.269 −2.611
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 630.446 −676
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 283.399 389
7.2 Overige waardepapieren 347.047 −1.065
8 Overheidsschuld, luidende in euro 31.176 0
9 Overige activa 360.536 −45.638
Totaal activa 2.986.294 −19.488
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 869.106 −1.500
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.109.076 −23.626
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 132.173 34.229
2.2 Depositofaciliteit 758.754 −39.200
2.3 Termijndeposito's 218.000 −1.500
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 150 −17.155
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 1.529 −5.826
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 152.956 7.002
5.1 Overheid 138.933 4.632
5.2 Overige verplichtingen 14.024 2.370
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 93.408 1.114
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.901 −10
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.376 −423
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.376 −423
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 55.942 0
10 Overige passiva 215.971 3.780
11 Herwaarderingsrekeningen 394.029 0
12 Kapitaal en reserves 83.000 0
Totaal passiva 2.986.294 −19.488
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media