Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 16. březnu 2012

20. března 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 16. března 2012 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 1,0 mld. EUR na 250,7 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
15. března 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 1,6 mld. USD 2,3 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 1,1 mld. EUR na 347,0 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) klesla o 1,5 mld. EUR na 869,1 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 4,6 mld. EUR na 138,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšil o 89,1 mld. EUR na 172,6 mld. EUR. Ve středu 14. března 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 17,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 42,2 mld. EUR. V tentýž den byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 14,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 9,8 mld. EUR. Rovněž ve středu 14. března 2012 byly splatné termínované vklady o objemu 219,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 218 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 11,8 mld. EUR (oproti 0,6 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 758,8 mld. EUR (oproti 798,0 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 0,4 mld. EUR na 283,4 mld. EUR. Příčinou tohoto nárůstu jsou nákupy vypořádané v týdnu končícím 16. března v rámci druhého programu nákupu krytých dluhopisů, které více než kompenzovaly splacení cenných papírů v rámci prvního programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 16. března 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 217,8 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 57,0 mld. EUR, resp. 8,7 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 34,2 mld. EUR na 132,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 423 449 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 246 561 −418
2.1 Pohledávky za MMF 86 841 −20
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 159 719 −397
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 71 354 987
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 018 −2 345
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 018 −2 345
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 149 485 31 212
5.1 Hlavní refinanční operace 42 178 24 638
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 095 505 −4 571
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 11 784 11 151
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 17 −6
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 55 269 −2 611
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 630 446 −676
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 283 399 389
7.2 Ostatní cenné papíry 347 047 −1 065
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 31 176 0
9 Ostatní aktiva 360 536 −45 638
Aktiva celkem 2 986 294 −19 488
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 869 106 −1 500
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 109 076 −23 626
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 132 173 34 229
2.2 Vkladová facilita 758 754 −39 200
2.3 Termínované vklady 218 000 −1 500
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 150 −17 155
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 1 529 −5 826
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 152 956 7 002
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 138 933 4 632
5.2 Ostatní závazky 14 024 2 370
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 93 408 1 114
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 901 −10
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 376 −423
8.1 Vklady a ostatní závazky 7 376 −423
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 55 942 0
10 Ostatní pasiva 215 971 3 780
11 Účty přecenění 394 029 0
12 Kapitál a rezervní fondy 83 000 0
Pasiva celkem 2 986 294 −19 488
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média