Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 16 mars 2012

20 mars 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 16 mars 2012 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 1,0 miljard EUR till 250,7 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
15 mars 2012 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 1,6 miljarder USD 2,3 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1,1 miljarder EUR till 347,0 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,5 miljarder EUR till 869,1 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 4,6 miljarder EUR till 138,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 89,1 miljarder EUR till 172,6 miljarder EUR. Onsdagen den 14 mars 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 17,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 42,2 miljarder EUR. Samma dag förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 14,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 9,8 miljarder EUR. Onsdagen den 14 mars 2012 förföll även inlåning med fast löptid till ett belopp på 219,5 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 218 miljarder EUR erhölls, med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 11,8 miljarder EUR (jämfört med 0,6 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 758,8 miljarder EUR (jämfört med 798,0 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,4 miljarder EUR till 283,4 miljarder EUR. Denna ökning berodde på avvecklade köp inom det andra programmet för köp av säkerställda obligationer, som mer än uppvägde inlösen av värdepapper inom det första programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 16 mars 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 217,8 miljarder EUR medan värdet på ackumulerade köp i portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 57,0 miljarder EUR respektive 8,7 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 34,2 miljarder EUR till 132,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 423.449 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 246.561 −418
2.1 Fordringar på IMF 86.841 −20
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 159.719 −397
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 71.354 987
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.018 −2.345
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.018 −2.345
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 1.149.485 31.212
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 42.178 24.638
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.095.505 −4.571
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 11.784 11.151
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 17 −6
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 55.269 −2.611
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 630.446 −676
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 283.399 389
7.2 Andra värdepapper 347.047 −1.065
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 31.176 0
9 Övriga tillgångar 360.536 −45.638
Summa tillgångar 2.986.294 −19.488
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 869.106 −1.500
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.109.076 −23.626
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 132.173 34.229
2.2 Inlåningsfacilitet 758.754 −39.200
2.3 Inlåning med fast löptid 218.000 −1.500
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 150 −17.155
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 1.529 −5.826
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 152.956 7.002
5.1 Offentliga sektorn 138.933 4.632
5.2 Övriga skulder 14.024 2.370
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 93.408 1.114
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.901 −10
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.376 −423
8.1 Inlåning och övriga skulder 7.376 −423
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 55.942 0
10 Övriga skulder 215.971 3.780
11 Värderegleringskonton 394.029 0
12 Eget kapital 83.000 0
Summa skulder 2.986.294 −19.488
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media