Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 16. martā

2012.20.03.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 16. martā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā palielinājās par 1.0 mljrd. euro (līdz 250.7 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada15. marts Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 1.6 mljrd. ASV dolāru 2.3 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1.1 mljrd. euro (līdz 347.0 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.5 mljrd. euro (līdz 869.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 4.6 mljrd. euro (līdz 138.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 89.1 mljrd. euro (līdz 172.6 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 14. martā, galvenajai refinansēšanas operācijai 17.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 42.2 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 14.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 9.8 mljrd. euro apmērā. Trešdien, 2012. gada 14. martā, termiņnoguldījumiem 219.5 mljrd. euro apjomā arī pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 218 mljrd. euro apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 11.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.6 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 758.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 798.0 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.4 mljrd. euro (līdz 283.4 mljrd. euro). Šis pieaugums skaidrojams ar otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros veiktajiem pirkumiem, kas ar uzviju kompensēja pirmās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros dzēstos vērtspapīrus. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 16. martā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 217.8 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 57.0 mljrd. euro un 8.7 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 34.2 mljrd. euro (līdz 132.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 423,449 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 246,561 −418
2.1 SVF debitoru parādi 86,841 −20
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 159,719 −397
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 71,354 987
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,018 −2,345
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18,018 −2,345
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,149,485 31,212
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 42,178 24,638
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1,095,505 −4,571
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 11,784 11,151
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 17 −6
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 55,269 −2,611
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 630,446 −676
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 283,399 389
7.2 Pārējie vērtspapīri 347,047 −1,065
8 Valdības parāds euro 31,176 0
9 Pārējie aktīvi 360,536 −45,638
Kopā aktīvi 2,986,294 −19,488
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 869,106 −1,500
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,109,076 −23,626
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 132,173 34,229
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 758,754 −39,200
2.3 Termiņnoguldījumi 218,000 −1,500
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 150 −17,155
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 1,529 −5,826
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 152,956 7,002
5.1 Saistības pret valdību 138,933 4,632
5.2 Pārējās saistības 14,024 2,370
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 93,408 1,114
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3,901 −10
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7,376 −423
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7,376 −423
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 55,942 0
10 Pārējās saistības 215,971 3,780
11 Pārvērtēšanas konti 394,029 0
12 Kapitāls un rezerves 83,000 0
Kopā pasīvi 2,986,294 −19,488
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem