Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 16 marca 2012 r.

20 marca 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 16 marca 2012 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 1,0 mld EUR do poziomu 250,7 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w USD (zob. poniżej).

Transakcje płynnościowe w USD
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
15 marca 2012 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 1,6 mld USD 2,3 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1,1 mld EUR do poziomu 347,0 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,5 mld EUR do poziomu 869,1 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 4,6 mld EUR do poziomu 138,9 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 89,1 mld EUR do poziomu 172,6 mld EUR. W środę 14 marca 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 17,5 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 42,2 mld EUR. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 14,3 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 9,8 mld EUR. Również w środę 14 marca 2012 r. przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 219,5 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na kwotę 218 mld EUR, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 11,8 mld EUR (wobec 0,6 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 758,8 mld EUR (wobec 798,0 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,4 mld EUR do poziomu 283,4 mld EUR. Wzrost ten wynikał z rozliczonych w tym tygodniu zakupów w ramach drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych, które z nadwyżką skompensowały wykup papierów wartościowych w ramach pierwszego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 16 marca 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 217,8 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 57,0 mld i 8,7 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 34,2 mld EUR do poziomu 132,2 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 423.449 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 246.561 −418
2.1 Należności od MFW 86.841 −20
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 159.719 −397
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 71.354 987
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.018 −2.345
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.018 −2.345
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.149.485 31.212
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 42.178 24.638
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.095.505 −4.571
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 11.784 11.151
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 17 −6
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 55.269 −2.611
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 630.446 −676
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 283.399 389
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 347.047 −1.065
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 31.176 0
9 Pozostałe aktywa 360.536 −45.638
Aktywa razem 2.986.294 −19.488
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 869.106 −1.500
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.109.076 −23.626
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 132.173 34.229
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 758.754 −39.200
2.3 Depozyty terminowe 218.000 −1.500
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 150 −17.155
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 1.529 −5.826
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 152.956 7.002
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 138.933 4.632
5.2 Pozostałe zobowiązania 14.024 2.370
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 93.408 1.114
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.901 −10
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.376 −423
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.376 −423
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 55.942 0
10 Pozostałe pasywa 215.971 3.780
11 Różnice z wyceny 394.029 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 83.000 0
Pasywa razem 2.986.294 −19.488
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami