Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 16. marca 2012

20. marec 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 16. marca 2012, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 1,0 milijardo EUR na 250,7 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
15. marec 2012 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 1,6 mrd USD 2,3 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 1,1 milijarde EUR na 347,0 milijard EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,5 milijarde EUR na 869,1 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 4,6 milijarde EUR na 138,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 89,1 milijarde EUR na 172,6 milijarde EUR. V sredo, 14. marca 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 17,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 42,2 milijarde EUR. Na isti dan je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 14,3 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 9,8 milijarde EUR. Prav tako v sredo, 14. marca 2012, so zapadle vezane vloge v višini 219,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 218 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 11,8 milijarde EUR (v primerjavi z 0,6 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 758,8 milijarde EUR (v primerjavi s 798,0 milijardami EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 0,4 milijarde EUR na 283,4 milijarde EUR. Povečanje je rezultat poravnanih nakupov tekom tedna v okviru drugega programa nakupa kritih obveznic, kar je več kot odtehtalo zapadlost vrednostnih papirjev v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 16. marca 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 217,8 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 57,0 milijard EUR, v okviru drugega programa pa 8,7 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 34,2 milijarde EUR na 132,2 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 423.449 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 246.561 −418
2.1 Terjatve do MDS 86.841 −20
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 159.719 −397
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 71.354 987
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.018 −2.345
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.018 −2.345
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.149.485 31.212
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 42.178 24.638
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.095.505 −4.571
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 11.784 11.151
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 17 −6
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 55.269 −2.611
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 630.446 −676
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 283.399 389
7.2 Drugi vrednostni papirji 347.047 −1.065
8 Dolg širše države v EUR 31.176 0
9 Druga sredstva 360.536 −45.638
Skupaj sredstva 2.986.294 −19.488
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 869.106 −1.500
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.109.076 −23.626
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 132.173 34.229
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 758.754 −39.200
2.3 Vezane vloge 218.000 −1.500
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 150 −17.155
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 1.529 −5.826
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 152.956 7.002
5.1 Širša država 138.933 4.632
5.2 Druge obveznosti 14.024 2.370
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 93.408 1.114
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.901 −10
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 7.376 −423
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 7.376 −423
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 55.942 0
10 Druge obveznosti 215.971 3.780
11 Računi prevrednotenja 394.029 0
12 Kapital in rezerve 83.000 0
Skupaj obveznosti 2.986.294 −19.488
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije