Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 16. marcu 2012

20. marca 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 16. marca 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) zvýšila o 1,0 mld. EUR na 250,7 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
15. marca 2012 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 1,6 mld. USD 2,3 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 1,1 mld. EUR na 347,0 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 1,5 mld. EUR na 869,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 4,6 mld. EUR na 138,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 89,1 mld. EUR na 172,6 mld. EUR. V stredu 14. marca 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 17,5 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 42,2 mld. EUR. V ten istý deň bola splatná aj dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 14,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 9,8 mld. EUR. V  stredu 14. marca 2012 boli splatné aj  termínované vklady vo výške 219,5 mld. EUR a boli prijaté nové vo výške 218 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 11,8 mld. EUR (v porovnaní s 0,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 758,8 mld. EUR (v porovnaní so 798,0 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 0,4 mld. EUR na 283,4 mld. EUR v dôsledku vyrovnaných nákupov cenných papierov v rámci druhého programu nákupu krytých dlhopisov, ktorých hodnota prevýšila hodnotu splatených cenných papierov v rámci prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 16. marca 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 217,8 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 57,0 mld. EUR a 8,7 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 34,2 mld. EUR na 132,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 423 449 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 246 561 −418
2.1 Pohľadávky voči MMF 86 841 −20
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 159 719 −397
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 71 354 987
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 018 −2 345
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 18 018 −2 345
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 149 485 31 212
5.1 Hlavné refinančné operácie 42 178 24 638
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 095 505 −4 571
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 11 784 11 151
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 17 −6
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 55 269 −2 611
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 630 446 −676
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 283 399 389
7.2 Ostatné cenné papiere 347 047 −1 065
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 31 176 0
9 Ostatné aktíva 360 536 −45 638
Úhrn aktív 2 986 294 −19 488
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 869 106 −1 500
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 109 076 −23 626
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 132 173 34 229
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 758 754 −39 200
2.3 Termínované vklady 218 000 −1 500
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 150 −17 155
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 1 529 −5 826
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 152 956 7 002
5.1 Verejná správa 138 933 4 632
5.2 Ostatné záväzky 14 024 2 370
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 93 408 1 114
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 901 −10
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 376 −423
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 376 −423
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 55 942 0
10 Ostatné pasíva 215 971 3 780
11 Účty precenenia 394 029 0
12 Kapitál a rezervy 83 000 0
Úhrn pasív 2 986 294 −19 488
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá