Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 2 септември 2011 г.

6 септември 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 2 септември 2011 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,2 млрд. евро до 176,6 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,5 млрд. евро до 334,5 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 2,8 млрд. евро до 853,0 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват със 17,6 млрд. евро до 44,9 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 43,4 млрд. евро до 246,5 млрд. евро. На 31 август 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 133,7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 121,7 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 110,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 115,5 млрд. евро. На 1 септември 2011 г., четвъртък, настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 48,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 49,4 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (подобно на предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 151,1 млрд. евро (при 121,2 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 13,3 млрд. евро до 188,6 млрд. евро. Увеличението се дължи на нетния резултат от заплатените покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и изплащането на ценни книжа по програмата за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 2 септември 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за закупуване на обезпечени облигации достигна съответно 128,9 млрд. евро и 59,7 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 17,3 млрд. евро до 179,7 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 363 248 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 214 286 −649
2.1 Вземания от МВФ 75 959 0
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 138 327 −649
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 28 402 502
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 869 118
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 869 118
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 513 772 −10 809
5.1 Основни операции по рефинансиране 121 669 −12 005
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 392 055 1 225
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 14 14
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 33 −43
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 50 065 237
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 523 034 12 709
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 188 564 13 255
7.2 Други ценни книжа 334 470 −546
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 33 944 0
9 Други активи 327 503 −619
Общо активи 2 073 122 1 489
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 852 975 2 786
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 446 983 15 297
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 179 746 −17 252
2.2 Депозитно улеснение 151 097 29 906
2.3 Срочни депозити 115 500 5 000
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 640 −2 358
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 225 −435
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 53 348 −17 562
5.1 Сектор „Държавно управление“ 44 895 −17 632
5.2 Други задължения 8 452 70
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 43 695 −902
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 692 608
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 228 −545
8.1 Депозити, салда и други задължения 11 228 −545
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 170 0
10 Други задължения 207 668 2 242
11 Сметки за преоценка 316 657 0
12 Капитал и резерви 81 481 0
Общо пасиви 2 073 122 1 489
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите