Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 2. septembru 2011

6. septembra 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 2. septembra 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,2 mld. EUR na 176,6 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,5 mld. EUR na 334,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 2,8 mld. EUR na 853,0 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 17,6 mld. EUR na 44,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 43,4 mld. EUR na 246,5 mld. EUR. V stredu 31. augusta 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 133,7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 121,7 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné i  termínované vklady vo výške 110,5 mld. EUR a boli prijaté nové vo výške 115,5 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. Vo štvrtok 1. septembra 2011 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 48,1 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 49,4 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 151,1 mld. EUR (v porovnaní so 121,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku čistého výsledku vyrovnaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi a splatenia cenných papierov v rámci programu nákupu krytých dlhopisov zvýšil o 13,3 mld. EUR na 188,6 mld. EUR. V týždni končiacom sa 2. septembra 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 128,9 mld. EUR a hodnota portfólia programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 59,7 mld. EUR. Obe portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 17,3 mld. EUR na 179,7 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 363 248 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 214 286 −649
2.1 Pohľadávky voči MMF 75 959 0
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 138 327 −649
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 28 402 502
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 869 118
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 18 869 118
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 513 772 −10 809
5.1 Hlavné refinančné operácie 121 669 −12 005
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 392 055 1 225
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 14 14
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 33 −43
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 50 065 237
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 523 034 12 709
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 188 564 13 255
7.2 Ostatné cenné papiere 334 470 −546
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 33 944 0
9 Ostatné aktíva 327 503 −619
Úhrn aktív 2 073 122 1 489
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 852 975 2 786
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 446 983 15 297
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 179 746 −17 252
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 151 097 29 906
2.3 Termínované vklady 115 500 5 000
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 640 −2 358
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 225 −435
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 53 348 −17 562
5.1 Verejná správa 44 895 −17 632
5.2 Ostatné záväzky 8 452 70
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 43 695 −902
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 692 608
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 228 −545
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 228 −545
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 52 170 0
10 Ostatné pasíva 207 668 2 242
11 Účty precenenia 316 657 0
12 Kapitál a rezervy 81 481 0
Úhrn pasív 2 073 122 1 489
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá