Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 2 september 2011

6 september 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 2 september 2011 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 176,6 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,5 miljarder EUR till 334,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 2,8 miljarder EUR till 853,0 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 17,6 miljarder EUR till 44,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 43,4 miljarder EUR till 246,5 miljarder EUR. Onsdagen den 31 augusti 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 133,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 121,7 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 110,5 miljarder EUR och ny inlåning till ett belopp av 115,5 miljarder EUR, med en löptid på en vecka, erhölls. Torsdagen den 1 september 2011 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 48,1 miljarder EUR och ersattes av en ny på 49,4 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär samma som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 151,1 miljarder EUR (jämfört med 121,2 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 13,3 miljarder EUR till 188,6 miljarder EUR. Denna ökning berodde på nettoresultatet av avvecklade köp inom värdepappersprogrammet och inlösen av värdepapper i programmet för köp av säkerställda obligationer. Således uppgick värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet och i portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 128,9 miljarder EUR respektive 59,7 miljarder EUR den vecka som slutade den 2 september 2011. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 17,3 miljarder EUR till 179,7 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 363.248 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 214.286 −649
2.1 Fordringar på IMF 75.959 0
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 138.327 −649
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 28.402 502
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.869 118
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.869 118
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 513.772 −10.809
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 121.669 −12.005
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 392.055 1.225
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 14 14
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 33 −43
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 50.065 237
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 523.034 12.709
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 188.564 13.255
7.2 Andra värdepapper 334.470 −546
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 33.944 0
9 Övriga tillgångar 327.503 −619
Summa tillgångar 2.073.122 1.489
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 852.975 2.786
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 446.983 15.297
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 179.746 −17.252
2.2 Inlåningsfacilitet 151.097 29.906
2.3 Inlåning med fast löptid 115.500 5.000
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 640 −2.358
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.225 −435
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 53.348 −17.562
5.1 Offentliga sektorn 44.895 −17.632
5.2 Övriga skulder 8.452 70
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 43.695 −902
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.692 608
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.228 −545
8.1 Inlåning och övriga skulder 11.228 −545
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.170 0
10 Övriga skulder 207.668 2.242
11 Värderegleringskonton 316.657 0
12 Eget kapital 81.481 0
Summa skulder 2.073.122 1.489
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media