Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 2. septembrī

2011. gada 6. septembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 2. septembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 176.6 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 334.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 2.8 mljrd. euro (līdz 853.0 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 17.6 mljrd. euro (līdz 44.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 43.4 mljrd. euro (līdz 246.5 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 31. augustā, galvenajai refinansēšanas operācijai 133.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 121.7 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 110.5 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 115.5 mljrd. euro apjomā ar termiņu 1 nedēļa. Ceturtdien, 2011. gada 1. septembrī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 48.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 49.4 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 151.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 121.2 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 13.3 mljrd. euro (līdz 188.6 mljrd. euro). Šis pieaugums skaidrojams ar "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu un "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" ietvaros dzēsto vērtspapīru neto rezultātu. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 2. septembrī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu vērtība un "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 128.9 mljrd. euro un 59.7 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 17.3 mljrd. euro (līdz 179.7 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 363,248 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 214,286 −649
2.1 SVF debitoru parādi 75,959 0
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 138,327 −649
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 28,402 502
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,869 118
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18,869 118
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 513,772 −10,809
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 121,669 −12,005
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 392,055 1,225
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 14 14
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 33 −43
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 50,065 237
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 523,034 12,709
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 188,564 13,255
7.2 Pārējie vērtspapīri 334,470 −546
8 Valdības parāds euro 33,944 0
9 Pārējie aktīvi 327,503 −619
Kopā aktīvi 2,073,122 1,489
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 852,975 2,786
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 446,983 15,297
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 179,746 −17,252
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 151,097 29,906
2.3 Termiņnoguldījumi 115,500 5,000
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 640 −2,358
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4,225 −435
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 53,348 −17,562
5.1 Saistības pret valdību 44,895 −17,632
5.2 Pārējās saistības 8,452 70
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 43,695 −902
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,692 608
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11,228 −545
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11,228 −545
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,170 0
10 Pārējās saistības 207,668 2,242
11 Pārvērtēšanas konti 316,657 0
12 Kapitāls un rezerves 81,481 0
Kopā pasīvi 2,073,122 1,489
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem