Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 2 september 2011

6 september 2011

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 2 september 2011 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,2 miljard naar EUR 176,6 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,5 miljard naar EUR 334,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 2,8 miljard naar EUR 853,0 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 17,6 miljard naar EUR 44,9 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 43,4 miljard naar EUR 246,5 miljard. Op woensdag 31 augustus 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 133,7 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 121,7 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 110,5 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 115,5 miljard, met een looptijd van één week, aangetrokken. Op donderdag 1 september 2011 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 48,1 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 49,4 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (net als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 151,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 121,2 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 13,3 miljard naar EUR 188,6 miljard. Deze stijging was het gevolg van het nettoresultaat van verrekende aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) en de aflossing van waardepapieren in het kader van het aankoopprogramma van gedekte obligaties. In de week die eindigde op 2 september 2011 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve in totaal EUR 128,9 miljard, en de waarde van de portefeuille voor het aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal EUR 59,7 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 17,3 miljard naar EUR 179,7 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 363.248 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 214.286 −649
2.1 Vorderingen op het IMF 75.959 0
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 138.327 −649
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 28.402 502
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.869 118
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.869 118
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 513.772 −10.809
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 121.669 −12.005
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 392.055 1.225
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 14 14
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 33 −43
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 50.065 237
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 523.034 12.709
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 188.564 13.255
7.2 Overige waardepapieren 334.470 −546
8 Overheidsschuld, luidende in euro 33.944 0
9 Overige activa 327.503 −619
Totaal activa 2.073.122 1.489
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 852.975 2.786
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 446.983 15.297
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 179.746 −17.252
2.2 Depositofaciliteit 151.097 29.906
2.3 Termijndeposito's 115.500 5.000
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 640 −2.358
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.225 −435
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 53.348 −17.562
5.1 Overheid 44.895 −17.632
5.2 Overige verplichtingen 8.452 70
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 43.695 −902
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.692 608
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.228 −545
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.228 −545
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.170 0
10 Overige passiva 207.668 2.242
11 Herwaarderingsrekeningen 316.657 0
12 Kapitaal en reserves 81.481 0
Totaal passiva 2.073.122 1.489
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media