Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 2 września 2011 r.

6 września 2011 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 2 września 2011 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,2 mld euro do poziomu 176,6 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,5 mld euro do poziomu 334,5 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 2,8 mld euro do poziomu 853,0 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 17,6 mld euro do poziomu 44,9 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 43,4 mld euro do poziomu 246,5 mld euro. W środę 31 sierpnia 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 133,7 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 121,7 mld euro. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 110,5 mld euro i przyjęto nowe depozyty na kwotę 115,5 mld euro, z terminem tygodniowym. W czwartek 1 września 2011 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 48,1 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 49,4 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (podobnie jak w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 151,1 mld euro (wobec 121,2 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 13,3 mld euro do poziomu 188,6 mld euro. Był to wynik netto rozliczonych zakupów przeprowadzonych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych oraz wykupu papierów wartościowych w ramach programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 2 września 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 128,9 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 59,7 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 17,3 mld euro do poziomu 179,7 mld euro.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 363.248 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 214.286 −649
2.1 Należności od MFW 75.959 0
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 138.327 −649
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 28.402 502
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.869 118
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.869 118
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 513.772 −10.809
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 121.669 −12.005
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 392.055 1.225
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 14 14
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 33 −43
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 50.065 237
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 523.034 12.709
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 188.564 13.255
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 334.470 −546
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 33.944 0
9 Pozostałe aktywa 327.503 −619
Aktywa razem 2.073.122 1.489
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 852.975 2.786
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 446.983 15.297
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 179.746 −17.252
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 151.097 29.906
2.3 Depozyty terminowe 115.500 5.000
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 640 −2.358
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.225 −435
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 53.348 −17.562
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 44.895 −17.632
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.452 70
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 43.695 −902
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.692 608
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.228 −545
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.228 −545
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 52.170 0
10 Pozostałe pasywa 207.668 2.242
11 Różnice z wyceny 316.657 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 81.481 0
Pasywa razem 2.073.122 1.489
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami