SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 2. september 2011

6. september 2011

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 2. september 2011, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,2 mia. euro til 176,6 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde (aktivpost 7.2), faldt med 0,5 mia. euro til 334,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 2,8 mia. euro til 853,0 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 17,6 mia. euro til 44,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 43,4 mia. euro til 246,5 mia. euro. Onsdag den 31. august 2011 udløb en primær markedsoperation på 133,7 mia. euro, og en ny på 121,7 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 110,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 115,5 mia. euro. Torsdag den 1. september 2011 udløb en langfristet markedsoperation på 48,1 mia. euro, og en ny på 49,4 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 151,1 mia. euro (mod 121,2 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 13,3 mia. euro til 188,6 mia. euro. Denne stigning skyldtes nettoresultatet af afviklede opkøb under Securities Markets Programme og indfrielsen af værdipapirer opkøbt under programmet til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 2. september 2011, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 128,9 mia. euro og 59,7 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 17,3 mia. euro til 179,7 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 363.248 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 214.286 −649
2.1 Tilgodehavender hos IMF 75.959 0
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 138.327 −649
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 28.402 502
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.869 118
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.869 118
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 513.772 −10.809
5.1 Primære markedsoperationer 121.669 −12.005
5.2 Langfristede markedsoperationer 392.055 1.225
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 14 14
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 33 −43
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 50.065 237
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 523.034 12.709
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 188.564 13.255
7.2 Andre værdipapirer 334.470 −546
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 33.944 0
9 Andre aktiver 327.503 −619
Aktiver i alt 2.073.122 1.489
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 852.975 2.786
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 446.983 15.297
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 179.746 −17.252
2.2 Indlånsfacilitet 151.097 29.906
2.3 Indskud med fast løbetid 115.500 5.000
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 640 −2.358
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.225 −435
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 53.348 −17.562
5.1 Offentlig forvaltning og service 44.895 −17.632
5.2 Andre forpligtelser 8.452 70
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 43.695 −902
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.692 608
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 11.228 −545
8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.228 −545
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.170 0
10 Andre forpligtelser 207.668 2.242
11 Revalueringskonti 316.657 0
12 Kapital og reserver 81.481 0
Passiver i alt 2.073.122 1.489
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt