Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 2. září 2011

6. září 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 2. září 2011 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí snížil o 0,2 mld. EUR na 176,6 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) klesl o 0,5 mld. EUR na 334,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) vzrostla o 2,8 mld. EUR na 853,0 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 17,6 mld. EUR na 44,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 43,4 mld. EUR na 246,5 mld. EUR. Ve středu 31. srpna 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 133,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 121,7 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 110,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 115,5 mld. EUR se splatností jeden týden. Ve čtvrtek 1. září 2011 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 48,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 49,4 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (obdobně jako během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 151,1 mld. EUR (oproti 121,2 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 13,3 mld. EUR na 188,6 mld. EUR. Tento nárůst je důsledkem čistého výsledku vypořádaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry a splacení cenných papírů v rámci programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 2. září 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 128,9 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 59,7 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 17,3 mld. EUR na 179,7 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 363 248 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 214 286 −649
2.1 Pohledávky za MMF 75 959 0
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 138 327 −649
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 28 402 502
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 869 118
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 869 118
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 513 772 −10 809
5.1 Hlavní refinanční operace 121 669 −12 005
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 392 055 1 225
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 14 14
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 33 −43
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 50 065 237
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 523 034 12 709
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 188 564 13 255
7.2 Ostatní cenné papíry 334 470 −546
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 33 944 0
9 Ostatní aktiva 327 503 −619
Aktiva celkem 2 073 122 1 489
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 852 975 2 786
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 446 983 15 297
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 179 746 −17 252
2.2 Vkladová facilita 151 097 29 906
2.3 Termínované vklady 115 500 5 000
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 640 −2 358
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 225 −435
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 53 348 −17 562
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 44 895 −17 632
5.2 Ostatní závazky 8 452 70
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 43 695 −902
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 692 608
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 228 −545
8.1 Vklady a ostatní závazky 11 228 −545
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 170 0
10 Ostatní pasiva 207 668 2 242
11 Účty přecenění 316 657 0
12 Kapitál a rezervní fondy 81 481 0
Pasiva celkem 2 073 122 1 489
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média