Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 2ας Σεπτεμβρίου 2011

6 Σεπτεμβρίου 2011

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 2 Σεπτεμβρίου 2011, ο χρυσός και οι απαιτήσεις σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) δεν παρουσίασαν κάποια μεταβολή.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 0,2 δισεκ. ευρώ σε 176,6 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, μειώθηκαν κατά 0,5 δισεκ. ευρώ σε 334,5 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 2,8 δισεκ. ευρώ σε 853,0 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 17,6 δισεκ. ευρώ σε 44,9 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 43,4 δισεκ. ευρώ σε 246,5 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2011 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 133,7 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 121,7 δισεκ. ευρώ. Την ίδια ημέρα έληξαν καταθέσεις καθορισμένης διάρκειας ύψους 110,5 δισεκ. ευρώ και έγιναν αποδεκτές νέες καταθέσεις ύψους 115,5 δισεκ. ευρώ, διάρκειας μίας εβδομάδας. Την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2011 έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 48,1 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 49,4 δισεκ. ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν σχεδόν μηδενική (όπως και την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 151,1 δισεκ. ευρώ (έναντι 121,2 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 13,3 δισεκ. ευρώ σε 188,6 δισεκ. ευρώ. Η αύξηση αυτή οφείλεται στο καθαρό αποτέλεσμα του διακανονισμού αγορών στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων και της εξόφλησης τίτλων στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών. Έτσι, κατά την εβδομάδα που έληξε στις 2 Σεπτεμβρίου 2011 η αξία των συνολικών αγορών στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων και του χαρτοφυλακίου του προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών ήταν 128,9 δισεκ. ευρώ και 59,7 δισεκ. ευρώ αντίστοιχα. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται και στα δύο χαρτοφυλάκια ταξινομούνται ως διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη τους.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 17,3 δισεκ. ευρώ σε 179,7 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 363.248 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 214.286 −649
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 75.959 0
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 138.327 −649
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 28.402 502
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 18.869 118
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 18.869 118
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 513.772 −10.809
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 121.669 −12.005
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 392.055 1.225
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 14 14
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 33 −43
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 50.065 237
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 523.034 12.709
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 188.564 13.255
7.2 Λοιποί τίτλοι 334.470 −546
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 33.944 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 327.503 −619
Σύνολο ενεργητικού 2.073.122 1.489
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 852.975 2.786
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 446.983 15.297
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 179.746 −17.252
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 151.097 29.906
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 115.500 5.000
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 640 −2.358
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 4.225 −435
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 53.348 −17.562
5.1 Γενική κυβέρνηση 44.895 −17.632
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 8.452 70
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 43.695 −902
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 2.692 608
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 11.228 −545
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 11.228 −545
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 52.170 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 207.668 2.242
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 316.657 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 81.481 0
Σύνολο παθητικού 2.073.122 1.489
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου