Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 24 юни 2011 г.

28 юни 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 24 юни 2011 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) остава практически без изменение – 177,2 млрд. евро – в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 2,3 млрд. евро до 344,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 0,8 млрд. евро до 843,4 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 34,2 млрд. евро до 93,7 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 44,8 млрд. евро до 410,3 млрд. евро. На 22 юни 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 135,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 186,9 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 75 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 74 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 13,2 млрд. евро (при 5,4 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 0,1 млрд. евро до 134,1 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа, закупени по програмата за изкупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 24 юни 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за изкупуване на обезпечени облигации достигна съответно 73,9 млрд. евро и 60,2 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 15,3 млрд. евро до 253,4 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 350 670 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 217 697 −1 375
2.1 Вземания от МВФ 74 879 −1
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 142 817 −1 374
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 719 −9
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 686 565
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 686 565
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 497 523 51 577
5.1 Основни операции по рефинансиране 186 942 51 357
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 310 303 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 213 208
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 65 12
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 40 951 1 715
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 478 820 2 259
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 134 122 −50
7.2 Други ценни книжа 344 698 2 309
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 34 521 0
9 Други активи 307 587 2 903
Общо активи 1 972 174 57 636
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 843 440 769
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 340 625 22 118
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 253 418 15 299
2.2 Депозитно улеснение 13 189 7 817
2.3 Срочни депозити 74 000 −1 000
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 18 2
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 2 779 328
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 101 403 34 338
5.1 Сектор „Държавно управление“ 93 736 34 157
5.2 Други задължения 7 666 180
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 38 005 −2 641
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 520 581
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 056 −1 941
8.1 Депозити, салда и други задължения 10 056 −1 941
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 612 0
10 Други задължения 194 366 4 084
11 Сметки за преоценка 305 890 0
12 Капитал и резерви 81 479 0
Общо пасиви 1 972 174 57 636
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите