Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 24 juni 2011

28 juni 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 24 juni 2011 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var praktiskt taget oförändrad på 177,2 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 2,3 miljard EUR till 344,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,8 miljarder EUR till 843,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 34,2 miljarder EUR till 93,7 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 44,8 miljarder EUR till 410,3 miljarder EUR. Onsdagen den 22 juni 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 135,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 186,9 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 75 miljarder EUR och ny inlåning till ett belopp av 74 miljarder EUR och med en löptid på en vecka erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,2 miljarder EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 13,2 miljarder EUR (jämfört med 5,4 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 134,1 miljarder EUR. Minskningen berodde på att värdepapper anskaffade inom ramen för programmet för köp av säkerställda obligationer förföll. Således uppgick värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet och i portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 73,9 miljarder EUR respektive 60,2 miljarder EUR den vecka som slutade den 24 juni 2011. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 15,3 miljarder EUR till 253,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 350.670 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 217.697 −1.375
2.1 Fordringar på IMF 74.879 −1
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 142.817 −1.374
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.719 −9
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.686 565
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.686 565
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 497.523 51.577
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 186.942 51.357
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 310.303 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 213 208
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 65 12
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 40.951 1.715
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 478.820 2.259
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 134.122 −50
7.2 Andra värdepapper 344.698 2.309
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 34.521 0
9 Övriga tillgångar 307.587 2.903
Summa tillgångar 1.972.174 57.636
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 843.440 769
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 340.625 22.118
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 253.418 15.299
2.2 Inlåningsfacilitet 13.189 7.817
2.3 Inlåning med fast löptid 74.000 −1.000
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 18 2
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 2.779 328
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 101.403 34.338
5.1 Offentliga sektorn 93.736 34.157
5.2 Övriga skulder 7.666 180
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 38.005 −2.641
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.520 581
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.056 −1.941
8.1 Inlåning och övriga skulder 10.056 −1.941
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.612 0
10 Övriga skulder 194.366 4.084
11 Värderegleringskonton 305.890 0
12 Eget kapital 81.479 0
Summa skulder 1.972.174 57.636
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media