Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 24 czerwca 2011 r.

28 czerwca 2011 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 24 czerwca 2011 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie 177,2 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 2,3 mld euro do poziomu 344,7 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 0,8 mld euro do poziomu 843,4 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 34,2 mld euro do poziomu 93,7 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 44,8 mld euro do poziomu 410,3 mld euro. W środę 22 czerwca 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 135,6 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 186,9 mld euro. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 75 mld euro i przyjęto nowe depozyty na kwotę 74 mld euro, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld euro (w poprzednim tygodniu było bliskie zera), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 13,2 mld euro (wobec 5,4 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 0,1 mld euro do poziomu 134,1 mld euro. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych zakupionych w ramach programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 24 czerwca 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 73,9 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 60,2 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 15,3 mld euro do poziomu 253,4 mld euro.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 350.670 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 217.697 −1.375
2.1 Należności od MFW 74.879 −1
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 142.817 −1.374
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 23.719 −9
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.686 565
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 20.686 565
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 497.523 51.577
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 186.942 51.357
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 310.303 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 213 208
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 65 12
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 40.951 1.715
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 478.820 2.259
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 134.122 −50
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 344.698 2.309
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 34.521 0
9 Pozostałe aktywa 307.587 2.903
Aktywa razem 1.972.174 57.636
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 843.440 769
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 340.625 22.118
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 253.418 15.299
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 13.189 7.817
2.3 Depozyty terminowe 74.000 −1.000
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 18 2
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 2.779 328
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 101.403 34.338
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 93.736 34.157
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.666 180
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 38.005 −2.641
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.520 581
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.056 −1.941
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.056 −1.941
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 52.612 0
10 Pozostałe pasywa 194.366 4.084
11 Różnice z wyceny 305.890 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 81.479 0
Pasywa razem 1.972.174 57.636
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami