Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 24 juni 2011

28 juni 2011

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 24 juni 2011 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef vrijwel onveranderd op EUR 177,2 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 2,3 miljard naar EUR 344,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,8 miljard naar EUR 843,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 34,2 miljard naar EUR 93,7 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 44,8 miljard naar EUR 410,3 miljard. Op woensdag 22 juni 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 135,6 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 186,9 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 75 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 74 miljard met een looptijd van één week aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,2 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 13,2 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 5,4 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 0,1 miljard naar EUR 134,1 miljard, doordat waardepapieren die waren aangekocht in het kader van het programma voor de aankoop van gedekte obligaties, werden afgelost. In de week die eindigde op 24 juni 2011, derhalve, bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen die in het kader van het Programma voor de effectenmarkten zijn gedaan, in totaal EUR 73,9 miljard, en de waarde van de portefeuille voor het aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal EUR 60,2 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 15,3 miljard naar EUR 253,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 350.670 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 217.697 −1.375
2.1 Vorderingen op het IMF 74.879 −1
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 142.817 −1.374
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.719 −9
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.686 565
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.686 565
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 497.523 51.577
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 186.942 51.357
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 310.303 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 213 208
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 65 12
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 40.951 1.715
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 478.820 2.259
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 134.122 −50
7.2 Overige waardepapieren 344.698 2.309
8 Overheidsschuld, luidende in euro 34.521 0
9 Overige activa 307.587 2.903
Totaal activa 1.972.174 57.636
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 843.440 769
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 340.625 22.118
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 253.418 15.299
2.2 Depositofaciliteit 13.189 7.817
2.3 Termijndeposito's 74.000 −1.000
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 18 2
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 2.779 328
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 101.403 34.338
5.1 Overheid 93.736 34.157
5.2 Overige verplichtingen 7.666 180
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 38.005 −2.641
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.520 581
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.056 −1.941
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.056 −1.941
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.612 0
10 Overige passiva 194.366 4.084
11 Herwaarderingsrekeningen 305.890 0
12 Kapitaal en reserves 81.479 0
Totaal passiva 1.972.174 57.636
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media