Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 24. jūnijā

2011. gada 28. jūnijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 24. jūnijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā faktiski nemainījās (177.2 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 2.3 mljrd. euro (līdz 344.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.8 mljrd. euro (līdz 843.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 34.2 mljrd. euro (līdz 93.7 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 44.8 mljrd. euro (līdz 410.3 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 22. jūnijā, galvenajai refinansēšanas operācijai 135.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 186.9 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 75 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 74 mljrd. euro apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 13.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 5.4 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 134.1 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās, pienākot "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" ietvaros iegādāto vērtspapīru dzēšanas termiņam. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 24. jūnijā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu vērtība un "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 73.9 mljrd. euro un 60.2 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 15.3 mljrd. euro (līdz 253.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 350,670 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 217,697 −1,375
2.1 SVF debitoru parādi 74,879 −1
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 142,817 −1,374
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,719 −9
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20,686 565
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20,686 565
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 497,523 51,577
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 186,942 51,357
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 310,303 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 213 208
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 65 12
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 40,951 1,715
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 478,820 2,259
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 134,122 −50
7.2 Pārējie vērtspapīri 344,698 2,309
8 Valdības parāds euro 34,521 0
9 Pārējie aktīvi 307,587 2,903
Kopā aktīvi 1,972,174 57,636
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 843,440 769
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 340,625 22,118
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 253,418 15,299
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 13,189 7,817
2.3 Termiņnoguldījumi 74,000 −1,000
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 18 2
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 2,779 328
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 101,403 34,338
5.1 Saistības pret valdību 93,736 34,157
5.2 Pārējās saistības 7,666 180
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 38,005 −2,641
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,520 581
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10,056 −1,941
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10,056 −1,941
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,612 0
10 Pārējās saistības 194,366 4,084
11 Pārvērtēšanas konti 305,890 0
12 Kapitāls un rezerves 81,479 0
Kopā pasīvi 1,972,174 57,636
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem