Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 24. červnu 2011

28. června 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 24. června 2011 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal v důsledku klientských a portfoliových transakcí prakticky beze změny na úrovni 177,2 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 2,3 mld. EUR na 344,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 0,8 mld. EUR na 843,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 34,2 mld. EUR na 93,7 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšil o 44,8 mld. EUR na 410,3 mld. EUR. Ve středu 22. června 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 135,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 186,9 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 75 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 74 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (oproti prakticky nulovému objemu během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 13,2 mld. EUR (oproti 5,4 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) poklesl o 0,1 mld. EUR na 134,1 mld. EUR. Tento pokles byl způsoben splacením cenných papírů koupených v rámci programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 24. června 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 73,9 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 60,2 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 15,3 mld. EUR na 253,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 350 670 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 217 697 −1 375
2.1 Pohledávky za MMF 74 879 −1
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 142 817 −1 374
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 719 −9
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 686 565
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 686 565
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 497 523 51 577
5.1 Hlavní refinanční operace 186 942 51 357
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 310 303 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 213 208
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 65 12
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 40 951 1 715
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 478 820 2 259
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 134 122 −50
7.2 Ostatní cenné papíry 344 698 2 309
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 34 521 0
9 Ostatní aktiva 307 587 2 903
Aktiva celkem 1 972 174 57 636
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 843 440 769
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 340 625 22 118
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 253 418 15 299
2.2 Vkladová facilita 13 189 7 817
2.3 Termínované vklady 74 000 −1 000
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 18 2
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 2 779 328
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 101 403 34 338
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 93 736 34 157
5.2 Ostatní závazky 7 666 180
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 38 005 −2 641
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 520 581
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 056 −1 941
8.1 Vklady a ostatní závazky 10 056 −1 941
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 612 0
10 Ostatní pasiva 194 366 4 084
11 Účty přecenění 305 890 0
12 Kapitál a rezervní fondy 81 479 0
Pasiva celkem 1 972 174 57 636
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média