Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 24. junija 2011

28. junij 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 24. junija 2011, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij prav tako ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 177,2 milijarde EUR.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 2,3 milijarde EUR na 344,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,8 milijarde EUR na 843,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 34,2 milijarde EUR na 93,7 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in°4) se je povečalo za 44,8 milijarde EUR na 410,3 milijarde EUR. V sredo, 22. junija 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 135,6 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 186,9 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 75 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 74 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 13,2 milijarde EUR (v primerjavi s 5,4 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 0,1 milijarde EUR na 134,1 milijarde EUR. Zmanjšanje je bilo posledica unovčenja vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 24. junija 2011, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 73,9 milijarde EUR, vrednost nakupov v okviru programa nakupa kritih obveznic pa 60,2 milijarde EUR. Oba portfelja se vodita kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 15,3 milijarde EUR na 253,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 350.670 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 217.697 −1.375
2.1 Terjatve do MDS 74.879 −1
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 142.817 −1.374
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.719 −9
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.686 565
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.686 565
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 497.523 51.577
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 186.942 51.357
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 310.303 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 213 208
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 65 12
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 40.951 1.715
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 478.820 2.259
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 134.122 −50
7.2 Drugi vrednostni papirji 344.698 2.309
8 Dolg širše države v EUR 34.521 0
9 Druga sredstva 307.587 2.903
Skupaj sredstva 1.972.174 57.636
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 843.440 769
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 340.625 22.118
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 253.418 15.299
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 13.189 7.817
2.3 Vezane vloge 74.000 −1.000
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 18 2
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 2.779 328
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 101.403 34.338
5.1 Širša država 93.736 34.157
5.2 Druge obveznosti 7.666 180
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 38.005 −2.641
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.520 581
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 10.056 −1.941
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 10.056 −1.941
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.612 0
10 Druge obveznosti 194.366 4.084
11 Računi prevrednotenja 305.890 0
12 Kapital in rezerve 81.479 0
Skupaj obveznosti 1.972.174 57.636
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije