Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 24. júnu 2011

28. júna 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 24. júna 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) zostala v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií na takmer nezmenenej úrovni 177,2 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky, (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 2,3 mld. EUR na 344,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) zrástla o 0,8 mld. EUR na 843,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 34,2 mld. EUR na 93,7 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 44,8 mld. EUR na 410,3 mld. EUR. V stredu 22. júna 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 135,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 186,9 mld. EUR. V ten istý deň boli boli splatné aj termínované vklady vo výške 75 mld. EUR a boli prijaté nové vo výške 74 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol úroveň 0,2 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovou úrovňou v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 13,2 mld. EUR (v porovnaní s 5,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku splatenia cenných papierov nakúpených v rámci programu nákupu krytých dlhopisov znížil o 0,1 mld. EUR na 134,1 mld. EUR. V týždni končiacom sa 24. júna 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 73,9 mld. EUR a hodnota portfólia programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 60,2 mld. EUR. Obe portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 15,3 mld. EUR na 253,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 350 670 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 217 697 −1 375
2.1 Pohľadávky voči MMF 74 879 −1
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 142 817 −1 374
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 719 −9
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 686 565
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 20 686 565
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 497 523 51 577
5.1 Hlavné refinančné operácie 186 942 51 357
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 310 303 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 213 208
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 65 12
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 40 951 1 715
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 478 820 2 259
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 134 122 −50
7.2 Ostatné cenné papiere 344 698 2 309
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 34 521 0
9 Ostatné aktíva 307 587 2 903
Úhrn aktív 1 972 174 57 636
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 843 440 769
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 340 625 22 118
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 253 418 15 299
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 13 189 7 817
2.3 Termínované vklady 74 000 −1 000
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 18 2
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 2 779 328
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 101 403 34 338
5.1 Verejná správa 93 736 34 157
5.2 Ostatné záväzky 7 666 180
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 38 005 −2 641
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 520 581
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 056 −1 941
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 056 −1 941
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 52 612 0
10 Ostatné pasíva 194 366 4 084
11 Účty precenenia 305 890 0
12 Kapitál a rezervy 81 479 0
Úhrn pasív 1 972 174 57 636
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá