SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 24. juni 2011

28. juni 2011

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 24. juni 2011, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) forblev stort set uændret på 177,2 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 2,3 mia. euro til 344,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,8 mia. euro til 843,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 34,2 mia. euro til 93,7 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 44,8 mia. euro til 410,3 mia. euro. Onsdag den 22. juni 2011 udløb en primær markedsoperation på 135,6 mia. euro, og en ny på 186,9 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 75 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 74 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 13,2 mia. euro (mod 5,4 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 0,1 mia. euro til 134,1 mia. euro. Dette fald skyldtes indfrielse af værdipapirer opkøbt under programmet til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 24. juni 2011, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 73,9 mia. euro og 60,2 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 15,3 mia. euro til 253,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 350.670 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 217.697 −1.375
2.1 Tilgodehavender hos IMF 74.879 −1
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 142.817 −1.374
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.719 −9
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.686 565
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.686 565
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 497.523 51.577
5.1 Primære markedsoperationer 186.942 51.357
5.2 Langfristede markedsoperationer 310.303 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 213 208
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 65 12
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 40.951 1.715
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 478.820 2.259
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 134.122 −50
7.2 Andre værdipapirer 344.698 2.309
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 34.521 0
9 Andre aktiver 307.587 2.903
Aktiver i alt 1.972.174 57.636
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 843.440 769
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 340.625 22.118
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 253.418 15.299
2.2 Indlånsfacilitet 13.189 7.817
2.3 Indskud med fast løbetid 74.000 −1.000
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 18 2
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 2.779 328
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 101.403 34.338
5.1 Offentlig forvaltning og service 93.736 34.157
5.2 Andre forpligtelser 7.666 180
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 38.005 −2.641
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.520 581
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.056 −1.941
8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.056 −1.941
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.612 0
10 Andre forpligtelser 194.366 4.084
11 Revalueringskonti 305.890 0
12 Kapital og reserver 81.479 0
Passiver i alt 1.972.174 57.636
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt