Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 1 април 2011 г.

6 април 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 16,8 млрд. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) през седмицата, която приключва на 1 април 2011 г., отразява корекциите вследствие на извършените тримесечни преоценки.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 9,8 млрд. евро до 177,4 млрд. евро. Промяната се дължи на ефекта от извършената тримесечна преоценка на активите и пасивите, както и на транзакциите с клиенти и портфейлни транзакции, осъществени от централни банки от Евросистемата през отчетния период.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,1 млрд. евро до 333,5 млрд. евро, като нарастването с 0,9 млрд. евро от транзакции компенсира с излишък дължащия се на тримесечните преоценки спад. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 3,8 млрд. евро до 826 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 18,1 млрд. евро до 64,9 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление със 17,3 млрд. евро до 321,4 млрд. евро. На 30 март 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 89,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 100,4 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 77,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 76,5 млрд. евро. На 31 март 2011 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 149,5 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 129,5 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,7 млрд. евро (при 3,4 млрд. евро през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 26,1 млрд. евро (при 19,4 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 0,2 млрд. евро до 137,6 млрд. евро в резултат на корекции в края на тримесечието. Така през седмицата, която приключва на 1 април 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за покупка на обезпечени облигации достигна съответно 77 млрд. евро и 60,5 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 0,5 млрд. евро до 205,8 млрд. евро.

Преоценка на активите и пасивите на Евросистемата към края на тримесечието

В съответствие с хармонизираните счетоводни правила на Евросистемата златото, валутата, ценните книжа и финансовите инструменти на Евросистемата подлежат на преоценка по пазарни курсове и цени към края на всяко тримесечие. Нетният резултат от преоценката върху всяка статия от баланса към 1 април 2011 г. е представен в допълнителна колона „ Разлика спрямо предходната седмица в резултат на корекции в края на тримесечието“. Цената на златото и основните обменни курсове, използвани за преоценката, са следните:

Злато ― 1 007,250 евро за унция чисто злато

Щатски долар ― 1,4207 за 1 евро

Японска йена ― 117,61 за 1 евро

Специални права на тираж ― 1,1161 евро за СПТ

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Злато и вземания в злато 350 667 0 −16 769
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 221 873 761 −11 803
2.1 Вземания от МВФ 74 123 231 −2 637
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 147 750 530 −9 166
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 947 −266 −1 376
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 852 508 −80
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 852 508 −80
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 424 041 −11 651 0
5.1 Основни операции по рефинансиране 100 439 11 022 0
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 322 855 −20 008 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 737 −2 653 0
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 10 −13 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 42 126 −3 397 0
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 471 025 862 −521
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 137 568 0 232
7.2 Други ценни книжа 333 457 862 −753
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 34 851 0 −53
9 Други активи 299 114 3 112 1 113
Общо активи 1 888 496 −10 071 −29 489
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Банкноти в обращение 825 997 3 823 0
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 308 392 5 063 0
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 205 755 −536 0
2.2 Депозитно улеснение 26 054 6 654 0
2.3 Срочни депозити 76 500 −1 000 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 83 −55 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 005 778 0
4 Издадени дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 72 956 −17 963 0
5.1 Сектор „Държавно управление“ 64 925 −18 096 0
5.2 Други задължения 8 030 133 0
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 42 297 −947 −28
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 310 −186 −95
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 14 470 189 −841
8.1 Депозити, салда и други задължения 14 470 189 −841
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 613 0 −1 939
10 Други задължения 179 107 −911 −1 225
11 Сметки за преоценка 305 890 0 −25 642
12 Капитал и резерви 80 460 84 283
Общо пасиви 1 888 496 −10 071 −29 489
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите