Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 1ης Απριλίου 2011

6 Απριλίου 2011

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε την 1η Απριλίου 2011, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 16,8 δισεκ. ευρώ αντανακλούσε τριμηνιαίες αναπροσαρμογές.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 9,8 δισεκ. ευρώ σε 177,4 δισεκ. ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφειλόταν στην τριμηνιαία αναπροσαρμογή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, καθώς και σε συναλλαγές πελατών και χαρτοφυλακίου που διενήργησαν οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος κατά την περίοδο υπό εξέταση.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 0,1 δισεκ. ευρώ σε 333,5 δισεκ. ευρώ, καθώς η αύξηση κατά 0,9 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών υπεραντιστάθμισε τη μείωση λόγω των τριμηνιαίων αναπροσαρμογών. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 3,8 δισεκ. ευρώ σε 826 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 18,1 δισεκ. ευρώ σε 64,9 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 17,3 δισεκ. ευρώ σε 321,4 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 89,4 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 100,4 δισεκ. ευρώ. Την ίδια ημέρα έληξαν καταθέσεις καθορισμένης διάρκειας ύψους 77,5 δισεκ. ευρώ και έγιναν αποδεκτές νέες καταθέσεις ύψους 76,5 δισεκ. ευρώ, διάρκειας μίας εβδομάδας. Την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011 έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 149,5 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 129,5 δισεκ. ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,7 δισεκ. ευρώ (έναντι 3,4 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 26,1 δισεκ. ευρώ (έναντι 19,4 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 0,2 δισεκ. ευρώ σε 137,6 δισεκ. ευρώ λόγω προσαρμογών τέλους τριμήνου. Έτσι, κατά την εβδομάδα που έληξε την 1η Απριλίου 2011 η αξία των συνολικών αγορών στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων και του χαρτοφυλακίου του προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών ήταν 77 δισεκ. ευρώ και 60,5 δισεκ. ευρώ αντίστοιχα. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται και στα δύο χαρτοφυλάκια ταξινομούνται ως διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη τους.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 0,5 δισεκ. ευρώ σε 205,8 δισεκ. ευρώ.

Αναπροσαρμογή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του Ευρωσυστήματος στο τέλος του τριμήνου

Σύμφωνα με τους εναρμονισμένους λογιστικούς κανόνες του Ευρωσυστήματος, η αξία του χρυσού, των συναλλαγματικών διαθεσίμων, των τίτλων και των χρηματοδοτικών μέσων που κατέχει το Ευρωσύστημα αναπροσαρμόζεται βάσει των επιτοκίων και των τιμών της αγοράς στο τέλος κάθε τριμήνου. Η καθαρή επίδραση της αναπροσαρμογής σε κάθε στοιχείο της λογιστικής κατάστασης την 1η Απριλίου 2011 παρουσιάζεται στην πρόσθετη στήλη « Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω προσαρμογών τέλους τριμήνου». Η τιμή του χρυσού και οι κύριες ισοτιμίες που χρησιμοποιήθηκαν για την αναπροσαρμογή των υπολοίπων ήταν:

Χρυσός: 1.007,250 ευρώ ανά ουγκιά καθαρού χρυσού

1,4207 δολάρια ΗΠΑ προς 1 ευρώ

117,61 γιεν Ιαπωνίας προς 1 ευρώ

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα: 1,1161 ευρώ ανά ΕΤΔ

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
i) ii)
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 350.667 0 −16.769
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 221.873 761 −11.803
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 74.123 231 −2.637
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 147.750 530 −9.166
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 23.947 −266 −1.376
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 20.852 508 −80
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 20.852 508 −80
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 424.041 −11.651 0
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 100.439 11.022 0
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 322.855 −20.008 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 737 −2.653 0
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 10 −13 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 42.126 −3.397 0
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 471.025 862 −521
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 137.568 0 232
7.2 Λοιποί τίτλοι 333.457 862 −753
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 34.851 0 −53
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 299.114 3.112 1.113
Σύνολο ενεργητικού 1.888.496 −10.071 −29.489
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
i) ii)
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 825.997 3.823 0
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 308.392 5.063 0
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 205.755 −536 0
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 26.054 6.654 0
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 76.500 −1.000 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 83 −55 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 5.005 778 0
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 72.956 −17.963 0
5.1 Γενική κυβέρνηση 64.925 −18.096 0
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 8.030 133 0
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 42.297 −947 −28
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 1.310 −186 −95
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 14.470 189 −841
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 14.470 189 −841
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 52.613 0 −1.939
10 Λοιπές υποχρεώσεις 179.107 −911 −1.225
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 305.890 0 −25.642
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 80.460 84 283
Σύνολο παθητικού 1.888.496 −10.071 −29.489
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου